โครงการ TCDC

โครงการ ”นวัตกรรม Active Play”

สร้างกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก แหล่งบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพของบุคคล และพื้นที่สร้างสรรค์สาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนย่านสร้างสรรค์

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 ภายใต้แนวคิด “ออกแบบไปข้างหน้า”

เทศกาลที่มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ในย่านสร้างสรรค์ (Creative Districts) ต่าง ๆ

Trend "เจาะเทรนด์โลก"

พบกับ eBook "เจาะเทรนด์โลก" โดย TCDC