โครงการ TCDC

Trend "เจาะเทรนด์โลก"

พบกับ eBook "เจาะเทรนด์โลก" โดย TCDC

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561

เทศกาลที่มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ในย่านสร้างสรรค์ (Creative Districts) ต่าง ๆ

ECO Creator สร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน

สนับสนุน SMEs ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถส่งออกตลาดในต่างประเทศ โดยเรียนรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์