โครงการ TCDC

YOUNG DESIGNER CLUB

"ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์" โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นเยาว์

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 ภายใต้แนวคิด “ออกแบบไปข้างหน้า”

เทศกาลที่มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ในย่านสร้างสรรค์ (Creative Districts) ต่าง ๆ

Trend "เจาะเทรนด์โลก"

พบกับ eBook "เจาะเทรนด์โลก" โดย TCDC