สร้างธุรกิจ

ต่อยอดธุรกิจด้วยเครื่องมือให้คำปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสร้างสรรค์ พร้อมทั้งข้อมูลจากฐานข้อมูลธุรกิจ ที่จะช่วยต่อยอดไอเดีย สร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง

Programs

ออกแบบแผนธุรกิจด้วยเครื่องมือ Design Thinking และ Service Design จากผู้เชี่ยวชาญ

 • Seminars
 • Talks
 • Workshops

Creative Space

พื้นที่ทำงานในบรรยากาศแบบส่วนตัว แบบกลุ่ม หรือการประชุม พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เอื้อต่อการระดมความคิด

 • Creative Community Space
 • Template & Toolkit

Creative Business Service

เริ่มต้นธุรกิจ รู้ทันคู่แข่ง สร้างจุดแข็งให้ธุรกิจด้วยบริการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ พัฒนาโมเดลธุรกิจให้แข็งแรง ใช้การออกแบบและเครื่องมือออนไลน์ เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ สร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจ

 • Business and Design Consultation
 • Business Matching

Resource Center

TCDC Resource Center รู้ลึก รู้จริง เรื่องสถานการณ์เชิงลึก มองพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน

 • WGSN (ด้านธุรกิจแฟชั่น)
 • GMID (ด้านการตลาด)
 • STASH (ด้านดิจิทัลมีเดีย)

Maker Space

บริการให้คำปรึกษาและพัฒนาไอเดียเพื่อการทดลองทำต้นแบบ สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจกับนักลงทุน

 • Rapid Prototype Production
 • Product Development Consultation

Material & Design Innovation Center

แหล่งข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ และผู้ผลิตเฉพาะทาง บริการให้คำปรึกษาเรื่องการเลือกใช้วัสดุต่างๆ จับแนวโน้มกระแสสังคม และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

 • Innovation Matching
 • Trend Corner