สมาชิก

แหล่งข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย เป็นพื้นที่
เพื่อการค้นคว้าและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศกว่า 70,000 รายการ
อาทิ หนังสือ นิตยสาร วารสาร สื่อมัลติมีเดีย e-magazine และฐานข้อมูลออนไลน์

icon printing

One Day Pass

สมาชิกแบบรายวัน 100 บาท/วัน
สามารถใช้บริการในส่วนสมาชิก
ได้ตั้งแต่ 10.30-19.00 น.

icon Yearly Member

Yearly Member

สมาชิกแบบรายปี
นักศึกษา นักเรียน 600 บาท/ปี
บุคลลทั่วไป 1,200 บาท/ปี

icon corporate

Corporate Member

สมาชิกประเภทองค์กร ติดต่อได้ที่
corporatemember@cea.or.th

-->
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. บัตรสมาชิก นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ ผู้สูงอายุ
  • นักเรียน นักศึกษา : ชาวไทยและชาวต่างชาติที่กำลังศึกษาแบบเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชนในประเทศไทย
   (ไม่นับรวมสถาบันภาษาและสถาบันกวดวิชานอกหลักสูตรอื่นๆ) หรือนักศึกษาชาวไทยที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ มีอายุระหว่าง 12-30 ปี)
  • ครู อาจารย์ : ชาวไทยและชาวต่างชาติที่กำลังสอนในสถาบันการศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชนในประเทศไทย (ไม่นับรวมสถาบันภาษาและสถาบันกวดวิชานอกหลักสูตรอื่นๆ
  • ข้าราชการ : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศไทย
  • ผู้สูงอายุ : คนไทยที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่สมัคร
 2. บัตรสมาชิกบุคคลทั่วไป: ชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. บัตรสมาชิกประเภทองค์กร (Corporate)
  • ผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์กรของภาครัฐ/เอกชน มีบัตรพนักงานบริษัท/องค์กร เพื่อใช้แทนบัตรสมาชิกในการเข้าใช้บริการ
 4. บัตรสมาชิกลูกค้าของบริษัท/องค์กร (Affiliate)
  • ผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์กรของภาครัฐ/เอกชน มีหลักฐานการเป็นลูกค้าของบริษัท/องค์กรที่สมัครสมาชิกเพื่อใช้แทนบัตรสมาชิกในการเข้าใช้บริการ
หลักฐานการสมัคร
 1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ และพนักงานของรัฐ ต้องแสดงบัตรประจำตัวหรือหลักฐานแสดงตนเพื่อรับสิทธิสมัครเป็นสมาชิกในราคาพิเศษ"การสมัครสมาชิกบุคคลทั่วไป ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่ง
 2. การสมัครสมาชิกบุคคลทั่วไป ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่ง
 3. การสมัครสมาชิกในนามบริษัท/องค์กร ต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 4. เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานในการสมัครสมาชิก
 5. สมาชิกบัตรทุกประเภท ให้ถ่ายรูปในวันแรกที่มาเข้าใช้บริการเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูลระบบสมาชิกของ TCDC
  (ยกเว้น บัตรสมาชิกบริษัท/องค์กรและบัตรลูกค้าของบริษัท/องค์กร)
 6. การสมัครเป็นสมาชิกผ่านเว็บไซต์ my.tcdc.or.th ผู้สมัครสามารถชำระเงินที่เคาน์เตอร์ Info Guru และถ่ายรูป ในวันแรกที่มาเข้าใช้บริการ จึงจะถือว่าการสมัครสมาชิกนั้นครบถ้วนสมบูรณ์
ประเภทสมาชิก อัตราค่าสมาชิก
บัตรใช้บริการรายวัน บัตรใช้บริการรายปี
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ และผู้สูงอายุ 100 บาท/วัน 600 บาท/ปี
ประชาชนทั่วไปและชาวต่างประเทศ 100 บาท/วัน 1,200 บาท/ปี
บริษัท/องค์กร 15,000 บาท/ปี
ลูกค้าของบริษัท/องค์กร
 • 150,000 บาท/ปี
  เข้าได้ 4,000 ครั้ง
 • 180,000 บาท/ปี
  เข้าได้ 6,000 ครั้ง
 • 220,000 บาท/ปี
  เข้าได้ 8,000 ครั้ง
 • 400,000 บาท/ปี
  เข้าได้ 20,000 ครั้ง

สมาชิกฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์ Material ConneXion®

 • นักเรียนและนักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป (สมัครที่ TCDC)
 • บุคคลทั่วไป (สมัครจากต่างประเทศ)
 • 3,000 บาท/ปี
 • 6,000 บาท/ปี
 • 250 เหรียญสหรัฐ/ปี
ประเภทสมาชิก นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ และผู้สูงอายุ
อัตราค่าสมาชิก
บัตรใช้บริการรายวัน 100 บาท/วัน
บัตรใช้บริการรายปี 600 บาท/ปี
ประเภทสมาชิก ประชาชนทั่วไปและชาวต่างประเทศ
อัตราค่าสมาชิก
บัตรใช้บริการรายวัน 100 บาท/วัน
บัตรใช้บริการรายปี 1,200 บาท/ปี
ประเภทสมาชิก บริษัท/องค์กร
อัตราค่าสมาชิก
บัตรใช้บริการรายปี 15,000 บาท/ปี
ประเภทสมาชิก ลูกค้าของบริษัท/องค์กร
อัตราค่าสมาชิก
บัตรใช้บริการรายวัน
บัตรใช้บริการรายปี
 • 150,000 บาท/ปี
  เข้าได้ 4,000 ครั้ง
 • 180,000 บาท/ปี
  เข้าได้ 6,000 ครั้ง
 • 220,000 บาท/ปี
  เข้าได้ 8,000 ครั้ง
 • 400,000 บาท/ปี
  เข้าได้ 20,000 ครั้ง
ประเภทสมาชิก

สมาชิกฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์ Material ConneXion®

 • นักเรียนและนักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป (สมัครที่ TCDC)
 • บุคคลทั่วไป (สมัครจากต่างประเทศ)
อัตราค่าสมาชิก
บัตรใช้บริการรายวัน
บัตรใช้บริการรายปี
 • 3,000 บาท/ปี
 • 6,000 บาท/ปี
 • 250 เหรียญสหรัฐ/ปี

วิธีการสมัครเป็นสมาชิก TCDC

 • 1สมัครด้วยตนเองได้ที่เคาน์เตอร์
  Info Guru
 • 2สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ สมัครสมาชิก TCDC

วิธีการชำระค่าสมัครสมาชิก

 • 1ชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือ
  บัตรเครดิตที่เคาน์เตอร์ Info Guru

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30-19.00 (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 213, 214
 • TCDC COMMONS ชั้น 3 อาคาร IDEO Q จุฬา-สามย่าน เวลา 10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-108-5886
 • TCDC เชียงใหม่ ตั้งอยู่หลังกาดเมืองใหม่ เวลา 10.30 – 18.00 (ปิดวันจันทร์) โทร. 052-080-500 ต่อ 1
 • TCDC ขอนแก่น เวลา 10.30 - 19.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 043-009-389 ต่อ 400, 401
ประเภท
สมาชิก
อัตราค่า
สมาชิก
การเข้าใช้บริการ สิทธิประโยชน์สมาชิก
ส่วนลด บริการ การใช้ห้องประชุม
บัตรใช้บริการรายวัน 100 บาท/วัน
 • ส่วนลดค่าถ่ายเอกสารและสแกนเอกสาร
 1. บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร ด้านการออกแบบจากทั่วโลก
 2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ภายใน TCDC เท่านั้น)
 3. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 4. บริการสื่อมัลติมีเดีย
 5. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi Internet)
 6. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ library.tcdc.or.th
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ และผู้สูงอายุ 600 บาท/ปี
 • ส่วนลดค่าถ่ายเอกสารและสแกนเอกสาร
 1. บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร ด้านการออกแบบจากทั่วโลก
 2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ภายใน TCDC เท่านั้น)
 3. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 4. บริการสื่อมัลติมีเดีย
 5. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi Internet)
 6. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ library.tcdc.or.th
 • สิทธิในการใช้ Creative Room 2 ครั้ง/ปี (ครั้งละ 2 ชั่วโมง)
ประชาชนทั่วไปและชาวต่างประเทศ 1,200 บาท/ปี
 • ส่วนลดค่าถ่ายเอกสารและสแกนเอกสาร
 1. บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร ด้านการออกแบบจากทั่วโลก
 2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ภายใน TCDC เท่านั้น)
 3. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 4. บริการสื่อมัลติมีเดีย
 5. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi Internet)
 6. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ library.tcdc.or.th
 • สิทธิในการใช้ Creative Room 2 ครั้ง/ปี (ครั้งละ 2 ชั่วโมง)
บริษัท/องค์กร 15,000 บาท/ปี พนักงานบริษัท/องค์กรที่เป็นสมาชิกสามารถใช้บัตรพนักงานเพื่อเข้าใช้บริการแทนบัตรสมาชิก
 1. บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร ด้านการออกแบบจากทั่วโลก
 2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ภายใน TCDC เท่านั้น)
 3. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 4. บริการสื่อมัลติมีเดีย
 5. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi Internet)
 6. สิทธิพิเศษ
  • สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ, ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบ) ของ TCDC Resource Center
  • สิทธิได้รับรายงานข้อมูลเชิงลึกด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
  • สิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูล Material ConneXion® Bangkok จำนวน 10 รายชื่อ ระยะเวลา 6 เดือน
  • สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจ
   • บริการรับคำปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ
   • เข้าร่วมฟังบรรยายหรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิเศษที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
   • ใช้พื้นที่ในการจัดแสดงผลงานแนะนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นผู้กำหนด
  • ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสมาชิกสร้างสรรค์ในเว็บไซต์ของ TCDC
  • สิทธิในการใช้ Creative Room/Business Room หรือ สิทธิในการใช้ห้อง Auditorium (ฟรีเฉพาะค่าเช่าพื้นที่ ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค)
 • สิทธิในการใช้ Meeting Room ขนาด 20 ที่นั่ง 1 ครั้ง/ปี
 • สิทธิในการใช้ Creative Room 2 ครั้ง/ปี (ครั้งละ 2 ชั่วโมง)
ลูกค้าของบริษัท/องค์กร
 • 150,000 บาท/ปี
  เข้าได้ 4,000 ครั้ง
 • 180,000 บาท/ปี
  เข้าได้ 6,000 ครั้ง
 • 220,000 บาท/ปี
  เข้าได้ 8,000 ครั้ง
 • 400,000 บาท/ปี
  เข้าได้ 20,000 ครั้ง
ลูกค้าของบริษัท/องค์กรที่เป็นสมาชิกมาใช้บริการได้จำนวน 20,000 ครั้ง
 1. บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร ด้านการออกแบบจากทั่วโลก
 2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ภายใน TCDC เท่านั้น)
 3. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 4. บริการสื่อมัลติมีเดีย
 5. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi Internet)
 • สิทธิในการใช้ Meeting Room ขนาด 40 ที่นั่ง 1 ครั้ง/ปี
สมาชิกฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์ Material ConneXion®
 • นักเรียนและนักศึกษา 3,000 บาท/ปี
 • บุคคลทั่วไป (สมัครที่ TCDC) 6,000 บาท/ปี
 • บุคคลทั่วไป (สมัครจากต่างประเทศ) 250 เหรียญสหรัฐ/ปี
 1. บริการฐานข้อมูลวัสดุที่มีนวัตกรรมและทันสมัยจากทั่วโลก
ประเภทสมาชิก บัตรใช้บริการรายวัน
อัตราค่าสมาชิก 100 บาท/วัน
การเข้าใช้บริการ
สิทธิประโยชน์สมาชิก
ส่วนลด
 • ส่วนลดค่าถ่ายเอกสารและสแกนเอกสาร
บริการ
 1. บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร ด้านการออกแบบจากทั่วโลก
 2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ภายใน TCDC เท่านั้น)
 3. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 4. บริการสื่อมัลติมีเดีย
 5. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi Internet)
 6. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ library.tcdc.or.th
การใช้ห้องประชุม
ประเภทสมาชิก นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ และผู้สูงอายุ
อัตราค่าสมาชิก 600 บาท/ปี
การเข้าใช้บริการ
สิทธิประโยชน์สมาชิก
ส่วนลด
 • ส่วนลดค่าถ่ายเอกสารและสแกนเอกสาร
บริการ
 1. บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร ด้านการออกแบบจากทั่วโลก
 2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ภายใน TCDC เท่านั้น)
 3. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 4. บริการสื่อมัลติมีเดีย
 5. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi Internet)
 6. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ library.tcdc.or.th
การใช้ห้องประชุม
 • สิทธิในการใช้ Creative Room 2 ครั้ง/ปี (ครั้งละ 2 ชั่วโมง)
ประเภทสมาชิก ประชาชนทั่วไปและชาวต่างประเทศ
อัตราค่าสมาชิก 1,200 บาท/ปี
การเข้าใช้บริการ
สิทธิประโยชน์สมาชิก
ส่วนลด
 • ส่วนลดค่าถ่ายเอกสารและสแกนเอกสาร
บริการ
 1. บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร ด้านการออกแบบจากทั่วโลก
 2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ภายใน TCDC เท่านั้น)
 3. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 4. บริการสื่อมัลติมีเดีย
 5. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi Internet)
 6. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ library.tcdc.or.th
การใช้ห้องประชุม
 • สิทธิในการใช้ Creative Room 2 ครั้ง/ปี (ครั้งละ 2 ชั่วโมง)
ประเภทสมาชิก บริษัท/องค์กร
อัตราค่าสมาชิก 15,000 บาท/ปี
การเข้าใช้บริการ พนักงานบริษัท/องค์กรที่เป็นสมาชิกสามารถใช้บัตรพนักงานเพื่อเข้าใช้บริการแทนบัตรสมาชิก
สิทธิประโยชน์สมาชิก
ส่วนลด
บริการ
 1. บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร ด้านการออกแบบจากทั่วโลก
 2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ภายใน TCDC เท่านั้น)
 3. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 4. บริการสื่อมัลติมีเดีย
 5. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi Internet)
 6. สิทธิพิเศษ
  • สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ, ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบ) ของ TCDC Resource Center
  • สิทธิได้รับรายงานข้อมูลเชิงลึกด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
  • สิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูล Material ConneXion® Bangkok จำนวน 10 รายชื่อ ระยะเวลา 6 เดือน
  • สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจ
   • บริการรับคำปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ
   • เข้าร่วมฟังบรรยายหรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิเศษที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
   • ใช้พื้นที่ในการจัดแสดงผลงานแนะนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นผู้กำหนด
  • ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสมาชิกสร้างสรรค์ในเว็บไซต์ของ TCDC
  • สิทธิในการใช้ Creative Room/Business Room หรือ สิทธิในการใช้ห้อง Auditorium (ฟรีเฉพาะค่าเช่าพื้นที่ ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค)
การใช้ห้องประชุม
 • สิทธิในการใช้ Meeting Room ขนาด 20 ที่นั่ง 1 ครั้ง/ปี
 • สิทธิในการใช้ Creative Room 2 ครั้ง/ปี (ครั้งละ 2 ชั่วโมง)
ประเภทสมาชิก ลูกค้าของบริษัท/องค์กร
อัตราค่าสมาชิก
 • 150,000 บาท/ปี
  เข้าได้ 4,000 ครั้ง
 • 180,000 บาท/ปี
  เข้าได้ 6,000 ครั้ง
 • 220,000 บาท/ปี
  เข้าได้ 8,000 ครั้ง
 • 400,000 บาท/ปี
  เข้าได้ 20,000 ครั้ง
การเข้าใช้บริการ ลูกค้าของบริษัท/องค์กรที่เป็นสมาชิกมาใช้บริการได้จำนวน 20,000 ครั้ง
สิทธิประโยชน์สมาชิก
ส่วนลด
บริการ
 1. บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร ด้านการออกแบบจากทั่วโลก
 2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ภายใน TCDC เท่านั้น)
 3. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 4. บริการสื่อมัลติมีเดีย
 5. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi Internet)
การใช้ห้องประชุม
 • สิทธิในการใช้ Meeting Room ขนาด 40 ที่นั่ง 1 ครั้ง/ปี
ประเภทสมาชิก สมาชิกฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์ Material ConneXion®
อัตราค่าสมาชิก
 • นักเรียนและนักศึกษา 3,000 บาท/ปี
 • บุคคลทั่วไป (สมัครที่ TCDC) 6,000 บาท/ปี
 • บุคคลทั่วไป (สมัครจากต่างประเทศ) 250 เหรียญสหรัฐ/ปี
การเข้าใช้บริการ
สิทธิประโยชน์สมาชิก
ส่วนลด
บริการ
 1. บริการฐานข้อมูลวัสดุที่มีนวัตกรรมและทันสมัยจากทั่วโลก
การใช้ห้องประชุม