BOARD_OKMD

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

ประธานกรรมการบริหาร

BOARD_OKMD

พลเอกวิลาศ อรุณศรี

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการโดยตำแหน่ง

BOARD_OKMD

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการโดยตำแหน่ง

BOARD_OKMD

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการโดยตำแหน่ง

BOARD_OKMD

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการโดยตำแหน่ง

BOARD_OKMD

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

BOARD_OKMD

นายเกริก วณิกกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

BOARD_OKMD

ดร.รอม หิรัญพฤกษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

BOARD_OKMD

รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

BOARD_OKMD

นายดิสทัต โหตระกิตย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

BOARD_OKMD

ดร.อธิปัตย์ บำรุง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงสร้างสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)