image

E-Book

Free eBook by CEA "อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้”

Published Date : 29 ก.ย. 2563

Resource : MDIC

759

 

Free eBook by CEA "อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้”
รู้จัก... วัสดุ
เข้าใจ...  กระบวนการ
เข้าถึง...  ผู้ประกอบการ
จากทักษะภูมิปัญญาที่มี ผสานเรื่องราวในท้องถิ่น สู่วิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน

14 จังหวัด ในดินแดนใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปจนถึงยะลา ด้วยภูมิประเทศที่มีทั้งทะเล แม่น้ำ ภูเขา ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่มีความชุ่มชื้นตลอดปี “ฝน 8 แดด 4” ทำให้อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและวิถีชีวิตที่แตกต่าง ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประเทศ

 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. จัดทำหนังสือออนไลน์ “อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้” เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านวัสดุ คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และข้อมูลติดต่อผู้ประกอบการ ตลอดจนเรื่องราว วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในภาคใต้ที่สามารถแปรรูปวัสดุให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังสะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยเรียบเรียงจากรายงานโครงการสรรหาและรวบรวมวัสดุไทยจากภาคใต้ ประจำปีพ.ศ. 2561 ของสำนักงานฯ
 
พบกับเรื่องราววัสดุและข้อมูลผู้ประกอบการทั้ง 7 หมวด ได้แก่
  1. ผ้าและสิ่งทอ
  2. ไม้
  3. วัสดุธรรมชาติ
  4. ยาง
  5. หนัง
  6. โลหะ
  7. เซรามิก
 
มาร่วมทำความรู้จักวัสดุจากผู้ประกอบการไทยในภาคใต้ ที่ทำให้เข้าใจในวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ ผสมผสานกับภูมิปัญญาและทักษะฝีมือของคนในชุมชน ที่ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่มีเรื่องราว ควรค่าแก่การอนุรักษ์และบอกต่อ