image

E-Book

Free ebook “Love Your Local Love Your City #1”

Published Date : 20 ม.ค. 2560

248


ดาวน์โหลด PDF

อ่าน eBook ผ่านแอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource

Appstore.png
   Googleplay.png

พบกับตัวอย่างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ที่พัฒนาโดยฝีมือนักศึกษาจาก 11 มหาวิทยาลัยทั่วภูมิภาค และ 3 โครงการต้นแบบพื้นที่ชุมชนที่ได้พัฒนาจริงด้วยศาสตร์การออกแบบบริการ (Service Design) เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนของพวกเขาเองและตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างตรงจุด

การพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ไม่ได้เริ่มต้นจากหน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งจำเป็นต้องเริ่มต้นที่ชุมชนก่อน โดยความร่วมมือร่วมแรงของชุมชนจะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้จริง แต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็มาจากการที่เยาวชนได้ลงพื้นที่ ระดมความเห็น และร่วมคิดร่วมทำ ตลอดจนเชื่อมโยงและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ จนเกิดเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ทั้ง 3 โครงการ จากบทบาทนี้ “เยาวชน” คือกลุ่มพลังที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะพวกเขาคือ “คนกลาง” ที่เข้าถึงหน่วยต่างๆ ของสังคม เป็นพลังที่เชื่อมโยงระหว่างภาคครอบครัว การศึกษา และภาคสังคม นอกจากนี้ เยาวชนคือเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตและงอกงาม ไปในทิศทางที่จะสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาชุมชนต่อไป

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนังสือประกอบโครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คำสงวนสิทธิ์
TCDC จัดทำหนังสือนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมิได้มีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร หากแต่เพียงมุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย