image

E-Book

Free ebook “ECO Creator”

Published Date : 15 มี.ค. 2561

Resource : TCDC

1,366

เรื่องราวของ 10 ผู้ประกอบการได้รับความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมบนแนวคิดการออกแบบโดยตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Design) ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวทางการสร้างนวัตกรรม และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ผ่านการเวิร์กช็อปด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อค้นหาแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product Concept) อย่างเป็นระบบ และส่งต่อไปในโครงการ คิด ผลิต ขาย หรือ D.R.I.V.E เป็นลำดับต่อไป

อ่าน eBook ผ่านแอปพลิเคชั่น TCDC Digital Resource

Googleplay.png  Appstore.png

คำสงวนสิทธิ์
TCDC จัดทำหนังสือนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมิได้มีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร หากแต่เพียงมุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย