image

E-Book

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)

Published Date : 20 ก.พ. 2563

Resource : CEA

669

พลังและบทบาทของศาสตร์แห่งการออกแบบได้ก้าวเข้ามาเป็นนโยบายเศรษฐกิจในหลายประเทศ ในสหราชอาณาจักร คือ ภาคอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศสูงเป็นลำดับต้น ๆ ในหลายเมืองทั่วโลก เช่น เซิ้นเจิ้น ไทเป และตูริน รวมถึงกรุงเทพฯ ต่างชูประเด็นการพัฒนาเมืองด้วยการออกแบบเป็น Branding ของเมือง เพื่อสร้างจุดหมายใหม่แห่งการลงทุนและการท่องเที่ยว นักออกแบบอุตสาหกรรม นักออกแบบแฟชั่น สถาปนิก จำนวนไม่น้อย คือ ผู้สร้างผลงานระดับไอคอน ที่เปลี่ยโฉมหน้าวิถีชีวิตของผู้คนไปตลอดกาล หลายครั้งหลายหนในประวัติศาสตร์ กลยุทธ์ด้านการออกแบบ ยังได้ถูกใช้เป็นสื่อและเครื่องมือของการรณรงค์ทางการเมือง และประเด็นสังคมอย่างกว้างขวาง

วารสาร CEA OUTLOOK ฉบับนี้ นำเสนอข้อมูลสถานภาพและศักยภาพอุตสาหรรมการออกแบบของประเทศไทย การพัฒนาวิชาชีพการออกแบบ ซึ่งมีรากฐานมาจากกลุ่มวิชาชีพ “ช่าง” และกลุ่มสาขาวิชาชีพการออกแบบ 8 สาขาย่อย ประกอบด้วย (1) สถาปัตยกรรม (2) สถาปัตยกรรมภายใน (3) ภูมิสถาปัตยกรรม (4) การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (5) การออกแบบเรขศิลป์ (6) แอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิก (7) การออกแบบนิทรรศการ และ (8) การออกแบบบริการ รวมถึงตัวอย่างการนำการออกแบบมาใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานครฯ

คำสงวนสิทธิ์
CEA จัดทำหนังสือนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมิได้มีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร หากแต่เพียงมุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย