image

E-Book

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (มกราคม – มิถุนายน 2562)

Published Date : 2 เม.ย. 2562

Resource : CEA

1,334

อุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพสูงกลุ่มหนึ่งของประเทศไทยที่น่าจับตามอง โดยพิจารณาจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ 8.7 หมื่นล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) และมูลค่าการส่งออก 5.8 หมื่นล้านบาท (คิดเป็น ร้อยละ 0.8 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด) ในปี 2557 รวมถึงตัวเลขการจ้างงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในกลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรมมีการจ้างงานสูงถึง 323,276 คน หรือประมาณการเป็น 1 ใน 3 ของการจ้างงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งหมด นอกจากนี้ งานฝีมือและหัตถกรรมไทยยังเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นทักษะ และองค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมและสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีความเกี่ยวพันกับวิถีการดำเนินชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และท้องถิ่น

วารสาร CEA OUTLOOK ฉบับนี้ นำเสนอกรณีศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมของสหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และประเทศไทย รวมถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมงานฝีมีอและหัตถกรรมที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในอนาคต

อ่าน eBook ผ่านแอปพลิเคชั่น TCDC Digital Resource

Googleplay.png  Appstore.png

คำสงวนสิทธิ์
CEA จัดทำหนังสือนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมิได้มีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร หากแต่เพียงมุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย