image

E-Book

รายงานผลฉบับสมบูรณ์ โครงการนวัตกรรม Active Play

Published Date : 21 มิ.ย. 2561

Resource : TCDC

968

โครงการนวัตกรรม Active Play หรือชื่อเต็มว่า โครงการออกแบบพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและแนวทางสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ Active Play เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เพื่อศึกษาปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย (Physical Activity หรือ PA) ในวัยเด็ก อายุ 6-14 ปี ในชุมชน โรงเรียน และบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง ด้วยกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) และการเก็บข้อมูลโดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม (Co-Creation) จนนำไปสู่การสร้างต้นแบบนวัตกรรมของเล่นที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายสำหรับเด็ก สู่การเล่นแบบ Active Play พร้อมส่งเสริมให้ย่านมีพื้นที่สร้างสรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่กึ่งสาธารณะที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและกิจกรรมนันทนาการระหว่างคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ เอื้อให้เกิดการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนย่านสร้างสรรค์

รายละเอียดโครงการนวัตกรรม Active Play