YOUNG DESIGNER CLUB

พ.ค. 61 - เม.ย. 62

TCDC

ชมรมแนวใหม่ที่ออกแบบอนาคตตัวเองได้ก่อนใคร
 
โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2561  โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC)
 
เพราะเราไม่เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเป็นเรื่องของพรสวรรค์ หากแต่เป็นการเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์ เพื่อสร้างทักษะที่มีคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและธุรกิจได้อย่างแท้จริง... มาร่วมกันปลูกฝังทักษะแห่งอนาคตให้เยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน
 
Young Designer Club (YDC) หรือ ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์ คือ โครงการที่จะพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาไทยไปสู่การเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพและผู้ประกอบการในธุรกิจสร้างสรรค์ ผ่านรูปแบบของ “ชมรมแนวใหม่” ในการฝึกฝนทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ผ่านกิจกรรมออนไลน์ (Challenge) และการโค้ชแบบตัวต่อตัวที่เน้นความสนุกสนาน ประสบการณ์นอกห้องเรียน การลงมือทำจริง และสร้างรายได้
 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะเยาวชนไทยให้เป็นนักสร้างสรรค์ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมจะก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  TCDC จึงได้นำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจด้วยกลยุทธ์เรื่องกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) มาพัฒนาเป็นหลักสูตรและกิจกรรมสำหรับเยาวชน ผ่านการสร้างชุมชนนักสร้างสรรค์ (Creative Community) ที่เรียกว่า “Young Designer Club (YDC)” หรือ “ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์” ขึ้น ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นเยาว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้กระบวนการการคิดเชิงออกแบบร่วมกับองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมระดับโรงเรียนและชุมชน รวมถึงสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจตั้งแต่วัยเยาว์ ภายใต้กรอบแนวคิด ดังนี้
 
แนะแนว    สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้านการออกแบบและความเป็นผู้ประกอบการ
บ่มเพาะ   ปลูกฝังแนวคิด กระบวนการ และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับ “คิด ผลิต ขาย” 
สนับสนุน   สร้างประสบการณ์ด้วยการให้ลงมือทำจริง 
 
โครงการ Young Designer Club ประจำปี 2561 ได้จัดตั้งขึ้นเป็นปีแรก โดยการริเริ่มจัดทำเว็บไซต์ www.youngdesignerclub.com  เพื่อทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางที่สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายชุมชนนักสร้างสรรค์รุ่นเยาว์ และเป็นพื้นที่บ่มเพาะและเรียนรู้กระบวนการและทักษะต่างๆ ด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบและความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมที่สอดแทรกการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ หรือการเข้าสู่การศึกษาต่อด้านการออกแบบในอนาคต
 
ใน Young Designer Club (YDC) น้องๆ จะได้สนุกไปกับการฝึกฝน ทดลอง และลงมือทำตามโจทย์ต่างๆ ในรูปแบบของเกม (Game-based learning)  ที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกันของ TCDC  นักออกแบบ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และสถาบันการศึกษาที่สอนด้านการออกแบบและธุรกิจ ซึ่งมาร่วมกันผลิตเนื้อหาการเรียนรู้ด้านการออกแบบรูปแบบใหม่นี้ นอกจากนั้นใน YDC ยังมีกิจกรรมในโอกาสพิเศษ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างทักษะให้มากยิ่งขึ้นในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบรรยายให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจ หรือเวิร์กช็อปเพิ่มพูนประสบการณ์ 
 
โดยผลลัพธ์ของโครงการจะนำไปสู่การพัฒนาแรงงาน และบุคลากรรุ่นเยาว์ให้แก่วงการธุรกิจสร้างสรรค์ไทยให้แผ่ขยายไปอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดรากฐานสำคัญในการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ของไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลของนักออกแบบไทย ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้เฉพาะด้านการออกแบบ และกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่สั่งสมมาตลอดช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีอย่างละเอียด  เพื่อเป็นต้นแบบในการทำงานของนักออกแบบและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจในสาขาวิชาการออกแบบแขนงต่างๆ
 
ระยะเวลาโครงการ :
จำนวน 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 – เมษายน 2562)
 
ติดตามความเคลื่อนไหว
#YDC #ยังดีไซน์เนอร์คลับ #ดีไซน์เนอร์วัยใส
 
ติดต่อสอบถาม
TCDC กรุงเทพฯ
อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501
โทร. (66) 2 105 7400 #136, 138 (จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 – 17.30)

ความคืบหน้าโครงการ

YDC WEEKEND (WORK)SHOP @ TCDC

เวิร์กช็อปด้านการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ Young Designer Club (YDC)