แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริหารจัดการกิจกรรมส่วนผู้เข้าชมและวิทยากร และระบบแปลภาษา โครงการCEA Forum 2019

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)