แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานการวิเคราะห์และรวบรวมมาตรการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)