image

งานแถลงข่าว “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561”

Published Date : 8 ธ.ค. 2560

Resource : TCDC

รองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐ เอกชนกว่า 60 หน่วยงานเข้าร่วมงานแถลงข่าว “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561” 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานความร่วมมือจัดเทศกาลดังกล่าว องค์กรต่างประเทศ และผู้บริหารจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 60 หน่วยงาน ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561” (Bangkok Design Week 2018) ภายใต้แนวคิด “The NEW-ist Vibes…ออกแบบไปข้างหน้า” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมุ่งหวังให้เป็นเทศกาลประจำปีเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไปพร้อมกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”  และเตรียมความพร้อมในการผลักดันให้กรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็น “เมืองหลวงแห่งการออกแบบของโลก” (World Design Capital) ในปี 2565 ที่จะถึงนี้

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 213, 214