image

บริการพิเศษสำหรับผู้มาใช้บริการ TCDC กรุงเทพฯ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ย่านเจริญกรุง

Published Date : 20 ก.ย. 2560

บริการพิเศษสำหรับผู้มาใช้บริการ TCDC กรุงเทพฯ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ย่านเจริญกรุง ด้วย Uber และ Grab ดังนี้

 
Uber
ลูกค้าใหม่
- ส่วนลด 70 บาท ในการใช้บริการไปหรือกลับจาก TCDC (3 ครั้ง)
- กันยายน – ธันวาคม 2560 (5,000 สิทธิ์)
- CODE 'TCDCBKK'
 
Grab
ลูกค้าใหม่
- ส่วนลด 100 บาท ในการใช้บริการไปหรือกลับจาก TCDC (1 ครั้ง)
- กันยายน – ธันวาคม 2560 (2,500 สิทธิ์/เดือน)
- CODE 'TCDC100'
 
ลูกค้าปัจจุบัน
- ส่วนลด 50 บาท ในการใช้บริการไปหรือกลับจาก TCDC (1 ครั้ง)
- กันยายน – ธันวาคม 2560 (2,500 สิทธิ์/เดือน)
- CODE 'TCDC50'
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 213, 214