image

PAMDA BURE MOMENTI foto illustrations พิศดู

Published Date : 1 ส.ค. 2562

Resource : TCDC

นิทรรศการ  PAMDA BURE MOMENTI foto illustrations พิศดู
วันที่ 10 สิงหาคม 2562
เวลา 10.00 - 18.00 น
สถานที่ TCDC ฺกรุงเทพฯ ไปรษณีย์กลาง

Pamda Bure ใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้กว่า 5 ปี ในขณะที่อาศัยอยู่ใน Bangkok, Sydney และ Beppu ในการถ่ายทอดผลงานลงบน รูปภาพ Fine Art Illustration โดยตั้งชื่อนิทรรศการครั้งนี้ว่า พิศดู 

ศิลปะร่วมสมัยของ Pamda นั้นเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน สะท้อนของมุมมองการดำเนินชีวิตว่าโลกนี้นั้นมีอะไรน่าสนุกและพิศดารมากกว่าที่เราเห็นอีกมากมาย จากประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในหลากหลายประเทศ ทำให้เห็น lifestyle ของกลุ่มคนแต่ละประเทศแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป เวลาเห็นก็จะทำให้คิดว่า -เฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยหรือ - เลยเป็นที่มาของ -พิศดู โดยครั้งนี้ก็อยากจะชวนทุกคนมาร่วมเปิดประสบการณ์ พิศดู ด้วยกัน เพราะโลกความจริงนั้นช่างแปลกกว่าที่เรานึกคิด

www.pamdabure.com