image

เลื่อนการจัดงานและกำหนดการใหม่ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 หรือ Bangkok Design Week 2021 (BKKDW2021)

Published Date : 8 ม.ค. 2564

Resource : TCDC

ตามที่มีประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนั้น เพื่อช่วยป้องกัน ควบคุม และลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ในฐานะผู้จัดงาน Bangkok Design Week 2021 จึงพิจารณาเลื่อนการจัดงานออกไป โดยมีกำหนดการจัดงาน Bangkok Design Week 2021 ใหม่ เป็นวันที่ 8 - 16 พฤษภาคม 2564 

การจัดงานเทศกาลฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยปรับลดพื้นที่และการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงปรับกิจกรรมบางส่วนให้สามารถเข้าร่วมทางออนไลน์ได้ อีกทั้งได้จัดเตรียมการป้องกันด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยต่าง ๆ ของผู้เข้าชมงาน ผู้ร่วมจัดเทศกาลฯ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้ร่วมจัดเทศกาลฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมจัดงานตามกำหนดการใหม่ได้ สามารถแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเข้าร่วมจัดเทศกาลฯ ที่ program.bkkdw@cea.or.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 เพื่อให้ทางเทศกาลฯ สามารถวางแผนการจัดงานต่อไปได้

เทศกาลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววัน และขอขอบคุณผู้ร่วมจัดงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีและเข้าใจถึงความจำเป็นดังกล่าว

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจ Bangkok Design Week
Website: www.bangkokdesignweek.com
FB/IG: bangkokdesignweek
Twitter: @BKKDesignWeek
#BKKDW2021
#BangkokDesignWeek