image

มอบต้นแบบนวัตกรรม Active Play

Published Date : 23 พ.ค. 2561

Resource : TCDC

โครงการ ‘นวัตกรรม Active Play’ โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่งมอบต้นแบบนวัตกรรม Active Pay ให้แก่โรงเรียนวัดสวนพลู และโรงเรียนวัดม่วงแค เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561

โครงการนวัตกรรม Active Play หรือชื่อเต็มว่า โครงการออกแบบพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและแนวทางสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ Active Play เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เพื่อศึกษาปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย (Physical Activity หรือ PA) ในวัยเด็ก อายุ 6-14 ปี ในชุมชน โรงเรียน และบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง ด้วยกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) และการเก็บข้อมูลโดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม (Co-Creation) จนนำไปสู่การสร้างต้นแบบนวัตกรรมของเล่นที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายสำหรับเด็ก สู่การเล่นแบบ Active Play พร้อมส่งเสริมให้ย่านมีพื้นที่สร้างสรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่กึ่งสาธารณะที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและกิจกรรมนันทนาการระหว่างคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ เอื้อให้เกิดการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนย่านสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โครงการ Active Pay โดยคุณชมพูนุท วีรกิติ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ส่งมอบต้นแบบนวัตกรรม Active Pay ให้แก่โรงเรียนวัดสวนพลู  โดยคุณน้ำค้าง กรณีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนพลู เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โครงการ Active Pay โดยคุณชมพูนุท วีรกิติ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ส่งมอบต้นแบบนวัตกรรม Active Pay ให้แก่โรงเรียนวัดม่วงแค โดยคุณใจภารัชต์ พสุวิไชยมงกุฎ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงแค เป็นผู้รับมอบ

รายละเอียดโครงการนวัตกรรม Active Play