image

“ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาล และการออกแบบ” (Insight | Thai | Architecture)

Published Date : 20 ธ.ค. 2560

Resource : TCDC

3,793

 

เรียนรู้กระบวนการออกแบบพระเมรุมาศ อันสะท้อนคุณค่างานสถาปัตยกรรมไทย ในนิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาล และการออกแบบ” (Insight | Thai | Architecture)

 


View Full Screen on Google Arts & Culture

Find more exhibition:  Google Arts and Culture