image

SOLAR LAND ล่า ท้า แสง สู้อนาคต

TCDC Bangkok

นิทรรศการ Solar Land ล่า ท้า แสง สู้อนาคต
วันที่:  8 ตุลาคม - 27 ธันวาคม 2563
สถานที่:  ห้องแกลเลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง และ Rooftop Garden ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ
เวลา:  10.30 - 19.00 น. 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้จัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Vengers เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ “Solar Land ล่า ท้า แสง สู้อนาคต” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบแสงอาทิตย์ สร้างความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับประชาชน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการผ่านรูปแบบการเล่นเกมเศรษฐีขนาดเท่าคนจริงเพื่อล่าพลังงานในดินแดนแสงอาทิตย์ มาสร้างเมืองพลังงานสะอาดในอนาคตร่วมกัน

เนื้อหาและรูปแบบประสบการณ์ของนิทรรศการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1) SUN & SOLAR: Power of the Sun and Solar Choices: นำเสนอเรื่องราวและผลกระทบเชิงบวกจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ดินแดนโซลาร์ ผู้เข้าชมนิทรรศการจะถูกเลือกว่าเป็น “ผู้ล่าแสง” ประเภทใด แล้วเข้าไปสนุกกับกิจกรรม

2) SOLAR MONOPOLY: Interactive Life-Size Monopoly Game & Solar Application Showcases: เรียนรู้และสัมผัสนวัตกรรมการออกแบบโซลาร์เซลล์ที่หลากหลายทั้งในปัจจุบันและในอนาคต พร้อมกับสแกนเก็บ “ไอเทมจากแสงอาทิตย์” เพื่อไปสร้าง “โซลาร์โทเปีย” เมืองในอนาคตต่อไป

3) Solar-topia & Sunlight Graffiti: Co-creation Spaces for the Future of Solar City: ความเป็นไปได้ใหม่ใน “โซลาร์โทเปีย” เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อพัฒนาสู่การเป็นเมืองแห่งพลังงานสะอาดในอนาคต

4) Solar Rooftop Garden: Sun Exposure Experiences: ทดลองใช้นวัตกรรมจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งชาร์จแบตจากพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบจัดการขยะและถังขยะพลังานแสงอาทิตย์ ไปจนถึงโคมไฟดอกทานตะวัน ของศิลปินระดับโลก Olafur Eliasson