image

กิจกรรมประกอบนิทรรศการ ออกแบบบำบัด treat me tender

TCDC Bangkok

กิจกรรมประกอบนิทรรศการ ออกแบบบำบัด treat me tender
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น M อาคารส่วนหน้า TCDC กรุงเทพฯ
เวลา: 13.00-15.00 น. (ลงทะเบียน 12.45 น.)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช้อปประกอบนิทรรศการ ออกแบบบำบัด treat me tender หัวข้อ “รับมือกับโลกวุ่นวาย...ด้วยเสียงดนตรี” โดย อาจารย์วิพุธ เคหะสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีบำบัด และ อาจารย์กฤษดา หุ่นเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สร้างสรรค์ดนตรีเพื่อเป็นตัวช่วยในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สังคมและวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลต่อสภาพจิตใจอย่างคาดไม่ถึง และชวนมาทำความเข้าใจที่มาของปัญหาทางความคิดและอารมณ์ และบทบาทของดนตรีที่จะมีส่วนช่วยให้บรรเทาและจัดการความเครียดที่เกิดขึ้น

รูปแบบกิจกรรม

  • บรรยายและเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีหลากหลายรูปแบบ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้และเลือกใช้ดนตรีที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป
  • จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน
  • ไม่มีค่าใช้จ่าย


กำหนดการเวิร์กช้อป

12:45-13.00 น.  ลงทะเบียน (Front Lobby ชั้น 1 อาคารส่วนหน้า)
13:00-13.30 น.

- ทำความรู้จักกับธรรมชาติของความเครียด
- ฝึกการตระหนักรู้ถึงอารมณ์และความคิด และผลจากความเครียด
- วิธีการจัดการความเครียดด้วยวิธีต่าง ๆ

13:30-14:50 น.- ประโยชน์และหน้าที่ของดนตรี
- วิธีจัดการความเครียดด้วยดนตรี
- กิจกรรมฝึกความผ่อนคลายพร้อมเสียงเพลง
- การเลือกเพลงฟังเพื่อการผ่อนคลาย
- ร่วมประสบการณ์ดนตรีเพื่อการผ่อนคลายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้กับตนเองในชีวิตประจำวัน
14:50-15:00 น. ถาม-ตอบ