image

TCDC SERVICE DESIGN PROGRAM

TCDC SERVICE DESIGN PROGRAM

พบกับ กิจรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ TCDC SERVICE DESIGN PROGRAM ด้วย 2 Workshops ที่จะทำให้ คุณมีแนวคิดและวิธีการในการ “สร้างประสบการณ์ลูกค้า และ/หรือ ปรับเปลี่ยนธุรกิจ” ด้วย การออกแบบบริการ และ บริการภิวัฒน์ (Service Design & Servitization)


การออกแบบบริการ (SERVICE DESIGN 1.0 _ Introduction to Service Design)
วันที่ : 29 – 30 สิงหาคม 2563 | 9.00 – 17.30 น.

สนใจรายละเอียด คลิกบริการภิวัฒน์ (SERVICE DESIGN 2.0_ Servitization: from Product to Service)
วันที่ : 19 - 20 กันยายน 2563 | 9.30 – 17.00 น.

สนใจรายละเอียด คลิก
(หมายเหตุ ควรผ่าน SERVICE DESIGN 1.0 หรือ เคยเข้าร่วมอบรม Service Design มาก่อน)