image

ซีรีย์สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์ การสร้างแบรนด์: จากศูนย์สู่ยอดขายที่เพิ่มพูน

อีเว้นท์ออนไลน์

 

คำอธิบายหลักสูตร
          
เรียนรู้วิธีการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่ออกตัว ไปจนถึงเส้นชัยผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดย CEAและเหล่าพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Baramizi, Brand Astro, FiFDesign Studio, Content Shifu และอีกมากมาย
 
หลักสูตรจะแบ่งเป็น 10 บท ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ 10 ขั้นตอน ในการสร้างแบรนด์ ผู้เรียนสามารถเลือกดูเฉพาะบทที่สนใจได้ ในแต่ละบทจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 Part Part ละประมาณ 6-8 นาที เมื่อดูเนื้อหาจบแต่ละ Part จะมีคำถามทดสอบตอนท้าย เพื่อเน้นย้ำให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น ***ไม่มีเอกสารประกอบการสอน ผู้เรียนสามารถ Screenshot หน้าจอหากต้องการบันทึกหน้าเนื้อหา ที่ต้องการได้
 
เรียนได้ที่ CEA Online Academy
 
วิทยากร
 
จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ 

CEO Baramizi Consultant ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์แบรนด์ ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี

กมลกานต์ โกศลกาญจน์ 

Trend Researcher/ Content Designer/ Curatorสุธาสินา เชาวน์เลิศเสรี 

ผู้ก่อตั้ง Matsh เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อวางกลยุทธ์ภายในขององค์กรต่างๆเพื่อสังคมที่ดีขึ้นชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ 

ผู้ก่อตั้ง Brand Astro เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและให้คำปรึกษาด้านการออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆของประเทศพงศธร ละเอียดอ่อน 

CEO ผู้ก่อตั้ง FiF Design Studio ที่ปรึกษาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์แถวหน้าของประเทศ ด้วยการใช้ศาสตร์ของ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นเครื่องมือ

ธนัฏฐา โกสีหเดช 

ผู้ก่อตั้ง The Contextual ผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญในด้าน Service Design Solution

ภิรญา รวงผึ้งทอง 

ผู้ก่อตั้ง The Contextual ผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญในด้าน Service Design Solutionอรวี สมิทธิผล 

Content Director และผู้ร่วมก่อตั้ง Content Shifu ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ Digital Content ในสื่อออนไลน์ต่างๆธนพล เสรีดีเลิศ 

Deputy Managing Director Room Concept Store ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อและการกระจายสินค้า Lifestlye และของแต่งบ้านปิยณัฐ รัตนวงศาโรจน์ 

CEO ผู้ก่อตั้ง Barketek ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านการขายสินค้าออนไลน์ ( E- Commerce)


เรียนได้ที่ CEA Online Academy

 

โครงสร้างหลักสูตร

บทที่ 1 - เริ่มสร้างแบรนด์ จาก“ศูนย์”...

บทที่ 2 - ลูกค้าของคุณคือใคร ?

บทที่ 3 - คุณเข้าใจลูกค้าแค่ไหน ?

บทที่ 4 - จุดยืนของแบรนด์

บทที่ 5 - แบรนด์กับการออกแบบ#1: อัตลักษณ์แบรนด์

บทที่ 6 - แบรนด์กับการออกแบบ#2: ผลิตภัณฑ์

บทที่ 7 - แบรนด์กับการออกแบบ#3: บริการ

บทที่ 8 - พูดอย่างไร? ให้คนรักแบรนด์เรา

บทที่ 9 - ขายอย่างไร? ให้คนมาซื้อของแบรนด์

บทที่ 10 - …สู่ยอดขายที่“เพิ่มพูน”

 

***การรับวุฒิบัตร***

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

 

เรียนได้ที่ CEA Online Academy

ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า คลิกที่นี่