image

INNO - EEC กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

อีเว้นท์ออนไลน์

 

กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ออนไลน์) - Eastern Economic
Corridor Innovation Development Online Program : (Inno-EEC)

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ชวนผู้ประกอบการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เข้าร่วมโครงการ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้พร้อมจําหน่าย โดยการสนับสนุนของผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมและ
นักออกแบบเพื่อตอบโจทย์ตลาดและเพิ่มแต้มต่อธุรกิจสู่อนาคต

เปิดรับสมัครเพียง 10 ท่านเท่านั้น

วันนี้- 1 พฤษภาคม 2563 โดยผู้ที่สมัครก่อนมีสิทธ์ได้การตอบรับเข้ากิจกรรมก่อน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ มูลค่า 150,000 บาท

      ได้รับคําปรึกษาและแนวทางพัฒนานวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญให้ตอบโจทย์(Consulting Service)
      การออกแบบสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Design Development)
      เงินสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์บางส่วน (Prototype Funding )

ช่องทางการตลาดและโอกาสทางธุรกิจ มูลค่า 500,000 บาท

      เข้าถึงช่องทางการตลาดและจัดจําหน่ายด้วยกิจกรรมการแสดงสินค้าจากสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
        สร้างสรรค์และเครือข่ายพันธมิตร เช่นงาน Bangkok Design Week, Change Pop Up Store
        รวมถึงช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์อื่น ๆ (Online/Offline Marketing Channels)
      สร้างพันธมิตรและเครือข่ายในการต่อยอดธุรกิจจากสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
        เครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ (Networking)
      ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์พร้อมเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจแบบมืออาชีพ (Creative PR Campaign
        Content)
      ได้รับพื้นที่การประชาสัมพันธ์เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจจากสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
        และเครือข่ายพันธมิตร (PR)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :
EEC) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
2. ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาด และพร้อมผลิตให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2563
3. เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ
 ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป สมุนไพร สุขภาพเเละความงาม
 การท่องเที่ยว สปา เเพทย์เเผนไทย
 สินค้าหัตถกรรม เเฟชั่น เครื่องเเต่งกาย ของใช้ในครัวเรือนโดยผู้ประกอบการอายุธุรกิจที่มีอายุ0-3 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. เป็นผู้ประกอบการที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารได้ เช่นการทํา Video Call เนื่องจากกิจกรรมนี้จะ
เป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงของสถานการณ์โควิด-19

กำหนดการกิจกรรม INNO-EEC

ช่วงที่ 1 Opencall

30 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2563      ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการ
4-8 พฤษภาคม 2563                    เเจ้งประกาศผลและยันยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ช่วงที่ 2 Business Diagnosis and Analysis by Innovation Experts (Online)

11-29 พฤษภาคม 2563                 นัดให้คําปรึกษาธุรกิจและนวัตกรรมครั้งที่ 1 ผ่านช่องทาง Online
1-26 มิถุนายน 2563                     นัดให้คําปรึกษาธุรกิจและนวัตกรรมครั้งที่ 2 ผ่านช่องทาง Online
3- 31 กรกฎาคม 2563                   นัดให้คําปรึกษาธุรกิจและนวัตกรรมครั้งที่ 3 ผ่านช่องทาง Online

ช่วงที่ 3 Research & Design Development/ Prototype by Design Experts
ช่วงที่ 4 Content, Video, Photo shoot & E-Catalog 

มิถุนายน - กรกฎาคม 2563               จัดทําเนื้อหาสําหรับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ (PR Campaign)
มิถุนายน - กรกฎาคม 2563               บันทึกวีดิโอ/ภาพถ่ายสําหรับการประชาสัมพันธ์

ช่วงที่ 5 Market Testing /Online Channel ทดสอบตลาด

17 สิงหาคม – กันยายน 2563           ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online 
20 สิงหาคม – 30กันยายน 2563       เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อทดสอบตลาดและต่อยอดธุรกิจกับเครือข่ายพันธมิตร                                                   
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม วัน และเวลาตามความเหมาะสม

*เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม (สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม)

1. ผู้ประกอบการได้ชําระค่าประกันสิทธิบริษัทละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เพื่อยืนยันการเข้าร่วม
โครงการผู้ประกอบการจะได้รับเงินประกันสิทธิ์คืน หลังการเข้าร่วมการนัดหมายอย่างครบถ้วน ส่งมอบผลิตภัณฑ์
ทีผ่านการพัฒนาในโครงการภายในเดือนกรกฎาคมและส่งรายงานยอดขายที่เกิดขึ้น 2563 เป็นทีเรียบร้อย โดย
หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอสงวนสิทธิใน
การยึดเงินประกันสิทธิ จํานวน 3,000 บาท
2. ผู้ประกอบการได้ทําสัญญาลิขสิทธ์ก่อนดําเนินการกิจกรรม
3. ผู้ประกอบการสามารถจัดสรรเวลานัดหมายของทุกฝ่ายและดําเนินการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ตามกําหนดการ

ขั้นตอนการสมัคร

  1. กรอกใบสมัครฉบับนี้ https://forms.gle/3puC9fcCG76wMZ5D7
  2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563
  3. วางเงินมัดจําเพื่อยันยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เเละจะได้รับเงินคืนเต็มจํานวน
    หลังเสร็จกิจกรรม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดกิจกรรม https://bit.ly/2xJXl8o

พรีเซนเทชั่นกิจกรรม https://bit.ly/2UPx1S8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล Saisarang.i@cea.or.th หรือ โทร. 081-804-4758
อีเมล Jeranun.s@cea.or.th หรือ โทร. 086-368-5562

ในวัน-เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 17.00 น.