image

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “บริการภิวัฒน์: ผ่านกระบวนการออกแบบบริการ (Servitization: A Service Design Approach)

อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

เวลา : เสาร์ - อาทิตย์ที่ 7 - 8 กันยายน 2562 | 9.30 – 17.30 น.
สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม ชั้น M, TCDC กรุงเทพฯ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง

รับสมัคร 40 คน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นี่คือสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตที่กำลังเกิดขึ้น....ในระดับโลก อันจะส่งผลต่อประเทศไทยและพวกเราทุกคน

สตาร์บัคส์ ไม่ได้ขายกาแฟ แต่ขายประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า (Experience)
เศรษฐกิจภาคบริการ (Service Sector) เป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณ 60% ของ GDP โลก
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม (Industry 4.0 and Industrial Internet)
ความปั่นป่วนและเปลี่ยนผ่านโดยระบบดิจิทัล (Digital Disruption & Transformation)
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอโอที (IOT and Smart & Connected Devices)
การก้าวสู่ Outcome Economy และ Autonomous Economy (Outcome Economy and Autonomous Economy)

ร่วมเรียนรู้และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ ในสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “บริการภิวัฒน์: ผ่านกระบวนการออกแบบบริการ (Servitization: A Service Design Approach)” โดยใช้หลักการพื้นฐานและกระบวนการเบื้องต้นของการออกแบบบริการ เพื่อเป้าหมายดังต่อไปนี้
⦁ การมอง ... ให้เห็นให้เป็น “บริการ” ( XYZ as a Service)
⦁ การสร้างหรือเตรียมองค์กรแห่งอนาคต (The Enterprise of the Future) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มเป้าหมาย
⦁ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ผู้สนใจการเปลี่ยนผ่านและการปรับเปลี่ยน (Disrupt & Transform)
⦁ ผู้ประกอบการ SMEs ผู้เตรียมตัวสำหรับโลกอนาคต
⦁ ประชาชนทั่วไป ที่สนใจการเปลี่ยนแปลงระดับโลก

วิธีการสมัคร
สมัครผ่านช่องทาง Zip Event

กำหนดการ 

วันที่ เนื้อหา
เสาร์ที่ 7 กันยายน 25629.00 – 9.30 ลงทะเบียน
9.30 – 11.00 การเปลี่ยนผ่านและการปรับเปลี่ยน (Disrupt & Transformation) และ บริการภิวัฒน์ (Servitization) แนวคิด และ หลักการ
11.00 - 12.00 รู้ คิด Service Design Thinking
13.00 – 17.00 ปฏิบัติการ Service Design Doing (ค้นหาและตั้งโจทย์)
17.00 – 17.30 สรุปบทเรียนและแสดงความคิดเห็น
อาทิตย์ 8 กันยายน 25629.00 – 9.30 ลงทะเบียน
9.30 – 12.00 เวิร์กช็อป Service Design Doing (สร้างไอเดีย)
13.00 – 17.00 เวิร์กช็อป Service Design Doing (สร้างต้นแบบและนำเสนอ)
17.00 – 17.30 สรุปบทเรียนและแสดงความคิดเห็น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วริทธิ ตีรประเสริฐ โทร. 081-561-7449