image

เปิดรับสมัครเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน \"INNOVATION SHOWCASE: Go Green\"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน "INNOVATION SHOWCASE: Go Green"

สมัครเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน: วันนี้ - 19 สิงหาคม 2562 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: 20 สิงหาคม 2562

ระยะเวลาในการจัดแสดง: กันยายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 (รวม 6 เดือน)

จากปัญหามลพิษที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน มนุษย์เริ่มหันมาสนใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติเป็นหลัก แนวคิดในการใช้วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Living) จึงเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก จนนำมาสู่การเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Product)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักวิจัย และนักออกแบบจากสาขาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม INNOVATION SHOWCASE ในหัวข้อ Go Green เพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์หรืองานวิจัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ Material & Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ

นอกจากได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Innovation Matching กิจกรรมที่เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมผลงานการวิจัยที่มีนวัตกรรมพร้อมสำหรับการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และผลงานนวัตกรรมจากนักสร้างสรรค์หรือผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือใหม่ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมสร้างสรรค์

วิธีการสมัครส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม  

สมัครผ่านลิงก์ https://forms.gle/e3D91TXrp7CK39A27

ตั้งแต่วันนี้ - 19 สิงหาคม 2562 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

20 สิงหาคม 2562 ในช่องทาง Facebook: Thailand Creative & Design Center(TCDC)

ระยะเวลาในการจัดแสดง

กันยายน 2562  - กุมภาพันธ์ 2563 (รวม 6 เดือน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Material & Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร 02 105 7400 ต่อ 254  หรืออีเมล Sikarin.m@cea.or.th