image

เปิดรับสมัคร 15 สุดยอดธุรกิจสปา – นวดไทย – สมุนไพร – ของตกเเต่ง อายุธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป เข้าร่วม Trade Fair ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เปิดรับสมัคร...

15 สุดยอดธุรกิจสปา – นวดไทย – สมุนไพร – ของตกเเต่ง เพื่อเข้าร่วมงาน Trade Fair ณ Gulf Convention Centre ราชอาณาจักรบาห์เรน

 

รับสมัคร วันนี้ - 19 ก.ค. 62 นี้เท่านั้น จำนวนจำกัด!

 

สมัครได้ที่:

https://forms.gle/1F5jQDZnYVmBdmDj6  

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม:

พิเศษ! สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 15 ธุรกิจ เพียงท่านละ 34,000 บาท*

* หมายเหตุ:
1. จากราคาเต็ม 120,000 บาท
2. ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายแยก
3. ราคาดังกล่าว รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าล่ามแปลภาษา

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน:

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมสู่ตลาดบาห์เรน และประเทศในกลุ่ม GCC

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม:

รับสมัคร 50 ธุรกิจ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วม 15 ธุรกิจ

 

โอกาสที่จะได้รับจากการสมัครเข้าร่วม:

1. โอกาสทางธุรกิจในการเปิดตลาดและการกระจายสินค้าสู่ราชอาณาจักรบาห์เรน และ The Gulf Cooperation Council (GCC) ซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ กาตาร์

2. โอกาสเจรจาการค้า 2 วันเต็มในกิจกรรม Trading / Business Matching

3. โอกาสได้รับการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากการเข้าพบกับตัวแทนระดับสูงของ Bahrain Chamber of Commerce and Industry

 

เกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร:

1. เป็นธุรกิจ SME ตามนิยามกฎกระทรวง กำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545
2. เป็นผู้ประกอบการ สสว. ในโครงการภายใต้แผนบูรณาการที่ลงทะเบียน SME ผู้รับบริการภาครัฐ
3. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิก สสว. ทั้งที่เป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งยังดำเนินธุรกิจปกติ
- เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ที่ดำเนินธุรกิจปกติมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และอยู่ในกลุ่มธุรกิจสปา หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุนไพร เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์ของตกแต่งที่ใช้ในสปา ฯลฯ เป็นต้น
4. ไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขการเข้าร่วมงาน หรือเคยบอกเลิกการเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับ สสว. อย่างกะทันหัน
5. เป็นผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าของขวัญ ของชำร่วย ของที่ระลึก สินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ และ สินค้างานฝีมือ
6. ผู้ประกอบการมีประวัติการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศกับ สสว. ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ปี 2561
7. ผู้ประกอบการมีความสามารถในการผลิตและจัดส่งออเดอร์ตามจำนวนของการส่งออกได้
8. ผู้ประกอบการสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือมีผู้ที่สามารถสื่อภาษาของตลาดเป้าหมายได้

 

เกณฑ์ด้านสินค้าและบริการ:

1. ต้องเป็นสินค้าและบริการที่ไม่ผิดกฎหมาย และไม่เคยมีประวัติเสียหาย ไม่ลอกเลียนสินค้าหรือลอกเลียนตราสินค้าของผู้อื่น ไม่เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่เป็นสินค้าหรือบริการที่ขัดต่อหลักศีลธรรมและจริยธรรม
2. สินค้าและบริการที่สมัครเข้าร่วมงานและจัดแสดงต้องตรงกับหมวดสินค้าและบริการที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัครเข้าร่วมงานเท่านั้น
3. สินค้าและบริการ ที่มีเครื่องหมาย / หนังสือรับรองคุณภาพ / มาตรฐาน / เช่น อย. / Halal / GMP / HACCP / มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) / มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) / IFORM ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาในลำดับแรก
4. กรณีผู้ประกอบการมีประสบการณ์ส่งออกในประเทศเป้าหมายหรือได้รับรางวัลระดับประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. กรณีบริษัทของผู้ประกอบการไม่ได้ทำการผลิตเอง ต้องมีการรับรองได้ว่าเป็นสินค้าที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตแล้ว
6. สินค้าความโดดเด่น น่าสนใจ มีความแตกต่างสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย
7. มีศักยภาพด้านการตลาดในระดับประเทศหรือต่างประเทศ
8. ผลิตภัณฑ์มีความเป็นไปได้ในกระบวนการผลิต ระยะเวลา และการตลาด
9. กรณีมีคำถามเพิ่มเติมคณะกรรมการอาจโทรศัพท์สัมภาษณ์หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจคัดสรร