image

Craftsman Shift 2019

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

Craftsman Shift 2019

สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจคราฟต์อายุธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป

เริ่มโครงการ 14 พฤษภาคม 2562

--------------------------

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 เมษายน 2562 (รับจำนวนจำกัด 30 บริษัทเท่านั้น)
หมดเขตรับสมัคร

หลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่ต้องการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต หรือเพิ่มช่องทางการตลาดในธุรกิจคราฟต์ เน้นให้ธุรกิจของคุณมียอดขายเพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวลาโครงการ 4 เดือน ทำให้คุณเข้าใจแก่นแท้ของการดำเนินธุรกิจหัตถกรรม ก่อนจะส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในสามด้าน

Context: ที่มาและเรื่องราว
Intention: มุ่งมั่นและใส่ใจ
Skill: ทักษะ

จากความเข้าใจกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ทั้งสามด้านเพื่อนำมาปรับกลยุทธธุรกิจสำหรับการเพิ่มยอดขาย โดยผู้ประกอบการจะได้พบโค้ชเฉพาะทางในแต่ละด้าน ที่เหมาะกับการพัฒนาให้ธุรกิจคุณเติบโตไปในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 1. เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพในการผลิต
 2. เพิ่มช่องทางการขายและการตลาด

เป้าหมายของโครงการ: เพิ่มยอดขาย และมูลค่าของธุรกิจให้ผู้ประกอบสร้างสรรค์

ระยะเวลาโครงการ: พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

กลุ่มธุรกิจ: กลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรม

คุณจะได้อะไรจากโครงการ

 1. เพิ่มยอดขาย
 2. ช่องทางการตลาดและการออกร้าน
 3. ทดลองตลาด กับเครือข่ายพันธมิตร (Strategic Partner) เช่น Icon Siam, Pinkoi เป็นต้น
 4. Fast Track การขอรับทุนกับโครงการของ NIA (*เฉพาะธุรกิจที่ตรงตามเกณฑ์ของ NIA เท่านั้น) 

หลักสูตรที่ผู้ประกอบการจะได้รับตลอดโครงการ  

 1. อบรมขั้นพื้นฐาน 1 ครั้ง
 2. โค้ชเฉพาะด้านดูแล 3 ครั้ง
 3. ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน 3 ครั้ง
 4. ช่องทางการตลาด และจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร


โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
(ผู้ประกอบการเลือกได้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)

กลุ่มที่ 1 : เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพในการผลิต

เหมาะกับใคร

 1. ผู้ประกอบการที่มีช่องทางการขายอยู่แล้ว
 2. ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาภาพลักษณ์หรือบริการ
 3. ผู้ประกอบการที่ยังไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์/บริการของตนเองจะไปในทิศทางไหน
 4. ผู้ประกอบการที่มีออเดอร์แต่มีปัญหาในการผลิตเพื่อการส่งมอบสินค้าไม่ว่าจะเป็นด้านเวลาหรือคุณภาพ

เกณฑ์ในการคัดเลือก

 1. อายุธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 2. ผู้เข้าคัดเลือกต้องเป็นเจ้าของธุรกิจที่ออกแบบและผลิตเอง ไม่ใช่พ่อค้าคนกลางหรือตัวแทน
 3. ณ ปัจจุบัน มีช่องทางการขายที่ชัดเจน
 4. มีงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับการออกแบบและการผลิตด้วยตนเอง
 5. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

กลุ่มที่ 2 เพิ่มช่องทางการขายและการตลาด

เหมาะกับใคร

 1. ผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการที่ดีอยู่แล้ว และพร้อมขายแต่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด
 2. ผู้ประกอบการที่สินค้ามีแบรนด์ชัดเจน แต่ต้องการเพิ่มช่องทางการขาย (distribution channel)
 3. ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการผลิตเชิงคุณภาพและปริมาณ

เกณฑ์ในการคัดเลือก

 1. อายุธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 2. เจ้าของธุรกิจที่ออกแบบและผลิตเอง ไม่ใช่พ่อค้าคนกลางหรือตัวแทน
 3. ณ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์ที่ชัดเจน พร้อมขาย
 4. มีงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงด้านการตลาด การขนส่งและการจัดแสดงสินค้า
 5. มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนรูปแบบการขาย 

ขั้นตอนการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร วันนี้ - 22 เมษายน 2562

 1. กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารและหลักฐานบริษัท ตั้งแต่วันนี้ – 22 เมษายน 2562
 2. ประกาศผลคัดเลือกรอบที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อผู้ประกอบการนำเสนอโครงการต่อกรรมการการคัดเลือกโครงการ
 3. ผู้ประกอบการนำเสนอโครงการต่อกรรมการ เพื่อคัดเลือกโครงการระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม (โดยทีมงานจะแจ้งรายละเอียดวันเวลาให้แต่ละบริษัทหลังได้รับใบสมัคร)
 4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
 5. หลังจากประกาศผลบริษัทที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะต้องวางเงินประกันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

**ผู้ประกอบการทำครบตามเงื่อนไข รับเงินประกันสิทธิ์คืน 20,000 บาท หลังจบโครงการฯ  

 

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างเข้าร่วมโครงการ

 1. วางเป้าหมาย (Set Goal) ระหว่างผู้ประกอบการกับทีมผู้จัดงาน และจัดกลุ่ม Coaching
 2. เข้าโปรแกรมตลอดโครงการ
 3. Coaching: แยกกลุ่มตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ กับผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
 4. Design Incubation (บ่มเพาะการออกแบบ): ค่าออกแบบ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
 5. ผลิตต้นแบบ: ค่าผลิต ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
 6. ทดลองตลาด

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 เมษายน 2562 (รับจำนวนจำกัด 30 บริษัทเท่านั้น)
สามารถกรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่
: คลิกที่นี่เพื่อสมัคร *หมดเขตรับสมัคร

กำหนดการสำหรับธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก

ช่วงที่ 1บรรยายหัวข้อ Craftsman Shift 2019:
การ (เพิ่ม) คุณค่าของผลิตภัณฑ์ 
การ (เพิ่ม) ช่องทางการขาย
14 พฤษภาคม 2562
9.30 - 17.30 น.

ห้อง Auditorium ชั้น M
(อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ
 ผู้ประกอบการพบโค้ช ครั้งที่ 115-17 พฤษภาคม 2562
 ผู้ประกอบการพบที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 (1-3 หัวข้อ)22-24 พฤษภาคม 2562
 ผู้ประกอบการพบโค้ช ครั้งที่ 228-29 พฤษภาคม 2562
 ผู้ประกอบการพบโค้ช ครั้งที่ 311-12 มิถุนายน 2562
ช่วงที่ 2ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัฑณ์ และเตรียมตัวออกตลาดช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562
 CEA และเครือข่าย จัดถ่ายภาพผลิตภัณฑ์สำหรับการขายช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2562
ช่วงที่ 3ออกตลาด และจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562
(Craft Bangkok 30 ก.ค. - 23 ส.ค.)

หมายเหตุ : รายละเอียดกิจกรรมและวันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
E-mail: cbd@cea.or.th
โทร. 02 105 7400 ต่อ 126,225,147,165 (วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.30 - 17.30 น.)
หรือ Business Service 02 105 7400 ต่อ 133 (วันอังคาร - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 - 17.30 น.)