image

DEBUT TALK ครั้งที่ 18 | Let’s Craft คราฟต์อย่างสร้างสรรค์

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

DEBUT TALK ครั้งที่ 18 | Let’s Craft คราฟต์อย่างสร้างสรรค์

วันที่: 30 มีนาคม  2562
เวลา : 13.00 – 17.00 น.
สถานที่ : ชั้น 5 Creative Space | TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

ร่วมฟังการนำเสนอผลงาน แนวคิดและวิธีการทำงาน ใน Debut ครั้งที่ 18 x INNOVATION MATCHING : Let’s Craft คราฟต์อย่างสร้างสรรค์ ให้กับ พูดคุยกับ 30 นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิต กลุ่มอุตสาหกรรมงานฝีมืองานคราฟต์ หรือเหล่า Maker ที่จะแบ่งปันประสบการณ์ และบอกเล่าเรื่องราว แนวคิดในการทำงานคราฟต์อย่างไรให้สร้างสรรค์ และพิเศษกับแขกรับเชิญจากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มงาน Craft ที่จะมาให้คำแนะนำกับทุกท่านในการทำงานคราฟต์อย่างไรให้สร้างสรรค์ ในวันเสาร์ที่  30 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป ณ ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

กำหนดการ 

12.30   ลงทะเบียน   
13.00  เริ่มกล่าวเปิดงาน และแนะนำแขกรับเชิญพิเศษ
13.30  เริ่มนำเสนอผลงาน
16.30   พบปะและพูดคุยกับนักออกแบบและผู้ประกอบการ
17.00   จบกิจกรรม

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย   
สำรองที่นั่งผ่านระบบ Zipevent เท่านั้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 105 7400 ต่อ 118,241,254 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.30 (ตามเวลาทำการ)   

หมายเหตุ:   
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์เท่านั้น
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 30 นาที ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที