image

Creative Craft Transformation

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

Creative Craft Transformation
กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม Creative Craft เพื่อพัฒนา เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการหนึ่งในเอกลักษณ์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบของไทยแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกคือ มิติของงานฝีมือ หัตถกรรม และความพิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดในแบบที่เครื่องจักรยังไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ หัตถกรรมยังเป็นหมวดหนึ่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่ม Creative Originals โดยการนำความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ เข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เเละบริการ กลุ่ม Creative Craft เป็นนวัตกรรมการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่า ตอบรับความต้องการของผู้ใช้และตลาดโลก  สร้าง Craft Brand เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ จึงเป็นที่มาของ Creative Craft Transformation กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม Creative Craft ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เเละบริการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อส่งเสริมการต่อยอด เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
  2. เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ
  3. เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ขยายเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการไทย เชื่อมโยงของทางการตลาด เพื่อการต่อยอดเชิงพานิชย์

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม :
นักออกแบบ ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ และผู้ประกอบการ SMEs อายุธุรกิจไม่เกิน 3 ปี ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการในกลุ่ม Craft  

ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม:
กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2562

ภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด ( Over All Step) :

ช่วงที่ 1

Open Call & Talk

วันนี้ - 8 มีนาคม 2562

 

Creative Craft Transformation Talk :  เปิดมุมมองใหม่ในการสร้างสรรค์ Creative Craft
- Innovative Craft Trend 2019 โดย คุณแสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)


- Design & Creativity for Value Creation โดย คุณดุลยพล ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการบริหาร PDM BRAND

กิจกรรมนี้จบแล้ว

สามารถดู LIVE ย้อนหลังได้ที่ : 
ช่วงที่ 1:
https://www.facebook.com/changesmes/videos/276038043294784/
ช่วงที่ 2:
https://www.facebook.com/changesmes/videos/833486213649585/
https://www.facebook.com/changesmes/videos/718539521875553/

13 กุมภาพันธ์ 2562

12.30 - 17.30 น.

ห้อง Auditorium ชั้น M
(อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ

 

Creative Craft Transformation Talk : เปิดตัวCoach ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ สำหรับกิจกรรม Creative Craft Transformation

ประกอบด้วย 4 ท่าน ดังนี้

1. Thinkk studio : ผู้เชี่ยวชาญด้าน Experimental craft
2. The Contextual : ผู้เชี่ยวชาญด้าน Experience economy
3. Trimode : ผู้เชี่ยวชาญด้าน Creative craft cultural asset
4. คุณเรวัฒน์ ชำนาญ :ผู้เชี่ยวชาญด้าน Brand and Marketing Strategy


กิจกรรมนี้จบแล้ว

สามารถดู LIVE ย้อนหลังได้ที่ : 
ช่วงที่ 1:
https://www.facebook.com/changesmes/videos/642600642841868/
ช่วงที่ 2: https://www.facebook.com/changesmes/videos/761447467575448/

23 กุมภาพันธ์ 2562

12.30 - 17.30 น.

ห้อง Material & Design Innovation Center ชั้น 2 (อาคารส่วนหลัง) TCDC กรุงเทพฯ

 

ขยายเวลารับสมัคร!!!

หมดเขตรับสมัคร ส่ง Proposal

จากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เป็น 8 มีนาคม 2562

 

ประกาศผลผู้เข้าร่วม  

5 มีนาคม 2562 (ประกาศผลรอบที่ 1)

11 มีนาคม 2562 (ประกาศผลรอบที่ 2)

 

ระยะเวลาในการโอนเงิน (สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะต้องทำการโอนเงินเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,000 บาท ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสำหรับนักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)*

8 - 18 มีนาคม 2562

ช่วงที่ 2

Workshop & Visits

13 มีนาคม - 4 เมษายน 2562

 

การอบรมครั้งที่ 3 CHANGE : Who is your client?

13, 14, 15 มีนาคม 2562

10.00 - 17.30 น.

ห้อง Auditorium ชั้น M
(อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ

 

เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นกรณีศึกษา

Tentative

 

การอบรมครั้งที่ 4 CHANGE : Brand Workshop, Good Products make Good Brand

27, 28, 30 มีนาคม 2562

10.00 - 17.30 น.

ห้อง Auditorium ชั้น M (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ

 

นำเสนอ Proposal ใหม่เพื่อรับ Feedback
Validate idea / Market / Price Point

2 - 4 เมษายน 2562

ห้อง Meeting Room 4 ชั้น 3
(อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ

ช่วงที่ 3

Design Development by Coach

24 เมษายน - 29 มิถุนายน 2562

 

ทำงานไปพร้อมกับการควบคุม ดูแลจาก Coach เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

ระยะเวลา 2 เดือน

(ทำการนัดหมายในภายหลัง)

ช่วงที่ 4

Photoshoot  & E-Catalog

30 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2562

 

กำหนดส่งรูปถ่ายผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมคำบรรยาย

30 มิถุนายน 2562

 

ถ่ายภาพสตูดิโอ เพื่อลง E-Catalog สำหรับการโปรโมต

8 -12 กรกฎาคม 2562

ช่วงที่ 5

Showcase & Network

1 - 31 สิงหาคม 2562

 

งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Tentative

หมายเหตุ : รายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง*
หรือสามารถดูข้อมูลได้ที่ :

http://bit.do/Agenda-CCT

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ :

  1. ผู้ประกอบการจะต้องส่ง Proposal ที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 
  2. สำหรับท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ ค่าที่ปรึกษา และค่าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ภายในระยะเวลาที่ทีมงานกำหนด

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ :

  1. ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ภายใต้การพัฒนา คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจาก TCDC Coach นักออกแบบและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  2. พัฒนา Creative และ Business Mindset เพื่อความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ในการขยายธุรกิจ เพิ่มขีดศักยภาพในการแข่งขัน
  3. สร้างโอกาสทางธุรกิจ พื้นที่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Business networking จากTCDC และเครือข่ายพันธมิตร
  4. สัมผัสประสบการณ์ทำธุรกิจจริง จากที่ปรึกษาในกลุ่มธุรกิจออกแบบ และ Creative Craft ที่ประสบความสำเร็จ
  5. Creative Communication ภาพถ่าย ของผลิตภัณฑ์บริการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจ และประชาสัมพันธ์ต่อไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 8 มีนาคม 2562 (รับจำนวนจำกัด)
ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Creative Craft Transformation สามารถกรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://bit.ly/2DXROvy

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
E-mail cbd@cea.or.th
หรือ โทร. 02.105.7400 ต่อ 224, 171, 131, 112 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 17.30 น.)