image

การบรรยายหัวข้อ เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์ กุญแจสู่ความสำเร็จยุค 4.0 “Brand Future Valuation: Key Success of Business 4.0”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

การบรรยายหัวข้อ เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์ กุญแจสู่ความสำเร็จยุค 4.0

“Brand Future Valuation: Key Success of Business 4.0”

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น.

ห้องฟังก์ชั่นรูมชั้น 4 TCDC กรุงเทพฯ

กดเพื่อสมัคร  *ปิดรับสมัคร

การสร้างแบรนด์ เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นกิจการแบบ B2B (Business to Business) ที่มีลูกค้าเป็นลูกค้าองค์กร หรือธุรกิจแบบ B2C (Business to Consumer) แบรนด์เป็นปัจจัยที่จะทำให้คุณเข้าถึงลูกค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างให้เกิดลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าประจำให้เกิดขึ้นได้ นิยามการสร้างแบรนด์ในยุคใหม่ จึงเปรียบกลยุทธ์แบรนด์เสมือนเป็นเข็มทิศของธุรกิจทำจะนำพาองค์กรต่อสู้และเติบโตในโลกยุคใหม่ได้อย่างสง่าผ่าเผย

ด้วยความสำคัญของแบรนด์ที่มีต่อภาคธุรกิจดังที่กล่าวมานี้ศูนย์สร้างสรรค์งานออแบบ TCDC จึงร่วมกับกลุ่มบริษัท บารามีซี่ จำกัด ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์และธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดทำ Brand Transformation ในการจัดการบรรยายหัวข้อ เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์ กุญแจสู่ความสำเร็จยุค 4.0

“Brand Future Valuation: Key Success of Business 4.0 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยค้นคว้าเครื่องมือประเมินความสามารถในการเติบโตสู่อนาคตของแบรนด์ (Brand Future Evaluation) และการประเมินมูลค่าแบรนด์ (Brand Future Valuation)

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย จะได้ทดลองใช้เครื่องวัดมูลค่าแบรนด์ ที่สามารถประเมินมูลค่าทางการเงินและประเมินเป็นแนวทางได้ว่า แบรนด์ของผู้ประกอบการต้องพัฒนาในด้านใด เพื่อก้าวสู่การเติบโตในโลกยุค 4.0 ในรูปแบบรายงานแสดงผล Brand Future Index ของตนเอง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจในขนาดใกล้ๆ กันพร้อมคำแนะนำแนวทางการพัฒนาจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์จาก บารามีซี่

ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เห็นเป้าหมายของการสร้างแบรนด์ของผู้ประกอบการ และให้ทั้งองค์ความรู้ในการพัฒนาแบรนด์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่สำคัญปัจจัยทางการแข่งขันยังเป็นปัจจัยที่เป็นองค์ความรู้ในระดับเดียวกับแบรนด์ที่เป็นสากล (Global Brand) อาทิ แบรนด์ Apple, Google, หรือ Samsung แต่สามารถประยุกต์ใช้กับแบรนด์ในระดับ SMEs ของประเทศไทยได้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของงานวิจัยหรือเครื่องมือประเมินมูลค่าแบรนด์ที่ให้ผลลัพธ์ได้ในระดับนี้

กิจกรรมนี้รับเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนการค้า
  2. ดำเนินกิจการ มีการซื้อขายสินค้า หรือบริการกับลูกค้า มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  3. เป็นบริษัทฯ ที่อยู่ในเครือข่ายของ TCDC ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการของ TCDC

*หมายเหตุ: ขอให้ผู้บริหารสูงสุด (CEO) มาด้วยตนเองและมีทีมผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 1-2 ท่าน

กดเพื่อสมัคร

ผู้บรรยาย

คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์

 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และการออกแบบ BaramiziLab ของกลุ่มบริษัท

บารามีซี่และ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนาประสบการณ์ของแบรนด์ Wazzadu.com

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์

อาจารย์ประจำ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันร่วมงานกับบ.บารามีซี่ในฐานะที่ปรึกษาโครงการวิจัยการตลาด ซึ่งใช้กระบวนการเชิงปริมาณในด้านความถูกต้องของที่มาข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

 

 

กำหนดการ

13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียน

14.00 – 16.00 น. การบรรยายหัวข้อ เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์ กุญแจสู่ความสำเร็จยุค 4.0 มีเนื้อหาดังนี้

                      -ทำไมแบรนด์จึงสำคัญต่อการสร้างธุรกิจยุคใหม่

                      -แบรนด์ยุค 4.0 มีคุณสมบัติอย่างไร และปัจจัยความสำเร็จเป็นอย่างไร

                      -กระบวนการสร้างแบรนด์ด้วยทฤษฎีต้นไม้ วิธีการที่อยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จของแบรนด์ชั้นนำหลายแบรนด์ในหลากหลายวงการธุรกิจ

16.00 – 17.00 น. การทดลองใช้เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์

 

 

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการวิจัยประเมินมูลค่าแบรนด์ต้องให้ข้อมูลที่สำคัญต่อการวิเคราะห์ผลแก่ทีมวิจัยจาก บารามีซี่ และ TCDC ซึ่งจะมีการเซ็นข้อตกลงในรักษาความลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลของทางผู้ประกอบการจะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะอื่นๆ และไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบที่ไม่ได้รับการยินยอม และรายงานที่ได้รับจะเป็นรายงานแสดงผลขององค์กรแต่ละองค์กรเท่านั้นโดยไม่เห็นรายละเอียดของผู้เข้าร่วมรายอื่น

 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังการบรรยาย

กดเพื่อสมัคร   *ปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 1057425, 02 1057430 ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.30 - 17.30 น.