image

Design & Creativity

ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเมืองของเรากับนักสร้างสรรค์เมืองระดับโลก UNESCO Creative Cities of Design Public Forum

Published Date : 5 เม.ย. 2562

Resource : Creative Thailand

5,593

เวทีแห่งการแบ่งปันประสบการณ์ตรงแบบเจาะลึกจากผู้คนในแวดวงต่างๆ เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันพลังสร้างสรรค์ดีๆ ให้กับผู้ที่มาร่วมงานซึ่งบนเวที UNESCO Creative Cities of Design Public Forum ในแต่ละปีก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปในธีมต่างๆ ตามเทรนด์ที่น่าสนใจของโลก และในปี 2019 ก็มาพร้อมธีม “Designing for Impact” ที่พูดถึงนโยบายสาธารณะ การออกแบบที่ส่งผลให้กับวงการการศึกษา ธุรกิจ และการสื่อสาร อีกทั้งยังส่งต่อให้กับการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนในเมืองอีกด้วย โดยมีสปีกเกอร์จาก 4 เมือง 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์, โซล เกาหลีใต้,  ดันดี สกอตแลนด์ และนาโกย่า ญี่ปุ่น มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ National Design Centre หนึ่งในสถานที่หลักของการจัดงานครั้งนี้

ขับเคลื่อนเมืองสิงคโปร์ด้วยนวัตกรรมและงานดีไซน์
โดยคุณ Mark Wee ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จาก DesignSingapore Council

Singapore to be an innovative-driven economy and loveable city by Design by 2025 คือ วิสัยทัศน์ใหม่ของสิงคโปร์ที่มุ่งผลักดันทั้งด้านนวัตกรรมและงานดีไซน์ให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการสร้างระบบนิเวศสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบในสิงคโปร์ผ่าน 3 ภารกิจ ได้แก่ Develop the design sector หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านดีไซน์, Help Singapore use design for innovation & growth ช่วยเมืองสิงคโปร์ให้ใช้ดีไซน์และนวัตกรรมในการเติบโต และ Make life better through design การทำให้ชีวิตดีมากยิ่งขึ้นโดยผ่านงานดีไซน์

 

©designsingapore.org

DesignSingapore Council (Dsg) คือ สภาการออกแบบสิงคโปร์ เป็นหน่วยงานระดับชาติ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงการสื่อสารและข้อมูลของสิงคโปร์ (Ministry of Communications and Information) มีภารกิจเพื่อส่งเสริมการออกแบบ พัฒนาอุตสาหกรรมดีไซน์ในประเทศสิงคโปร์ และผลักดันให้คนสิงคโปร์ประยุกต์ใช้งานดีไซน์สร้างสรรค์ให้ประเทศก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีๆ ให้เกิดขึ้นกับตัวทุกคนเอง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการเป็นเมืองด้านการออกแบบของ UNESCO Creative City of Design อีกด้วย

สภาการออกแบบสิงคโปร์ มีวิสัยทัศน์ในการผลักดันสิงคโปร์ให้เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและมุ่งสร้างเมืองสิงคโปร์ให้เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณผ่านงานดีไซน์ภายในปี 2025

 

©dundeecityofdesign.com

สมดุลของนโยบายที่ช่วยสนับสนุนงานออกแบบของสก็อตแลนด์
โดยคุณ Stewart Murdoch กรรมการผู้จัดการองค์กร Leisure & Culture Dundee

คุณ Stewart Murdoch เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองและการบริหารพัฒนาชุมชน ทำงานในสายงานพัฒนาชุมชนและการฟื้นฟูชุมชนโดยใช้วัฒนธรรมมากว่า 43 ปี และช่วงเวลาเกือบ 30 ปีสุดท้ายเขาทำงานให้กับเมืองดันดีในฐานะหัวหน้าทีม UNESCO City of Design แห่งเมืองดันดีและเป็นประธานร่วมของคณะทำงานระดับชาติด้านการพัฒนาการออกแบบของสก็อตแลนด์ได้เริ่มเล่าโครงการออกแบบเพื่อสก็อตแลนด์ ในหัวข้อ A Design Project for Scotland: Exploring Where Policies Help Practice เป็นการตั้งข้อสังเกตและเริ่มต้นจากคำถามที่ว่า “เราต้องการนโยบายมากกว่านี้จริงหรือ เราต้องการนโยบายไปทำไม และเราจะทำอย่างไรให้นโยบายนั้นมีประโยชน์ได้จริง” 

ซึ่งพวกเขาทำการค้นหาวิธีการที่จะสามารถทำให้นโยบายเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องการปฏิบัติงานจริง ทั้งในภาคธุรกิจสาขาที่เกี่ยวกับงานออกแบบครอบคลุมงานในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะด้านที่มีนโยบายควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและด้านที่ไม่มีนโยบายใดๆ มาควบคุมดูแลให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

©facebook.com/designsingaporecouncil

Human-centered Design Policy of Seoul
โดยคุณ Choi Kyung-ran  ปัจจุบันเป็น CEO ของ Seoul Design Foundation จัดตั้งโดยรัฐบาลกรุงโซล เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบและกระจายวัฒนธรรมการออกแบบในกรุงโซล

Human-centered Design Policy of Seoul คือนโยบายด้านการออกแบบของกรุงโซลที่จะให้ความสำคัญกับ “คนในเมือง” โดยร่วมมือกันระหว่าง Human City Design Seoul Declaration ร่วมกับ European Human Cities และเมืองสร้างสรรค์จาก Asian UNESCO creative cities รวม 20 แห่ง ที่จะขับเคลื่อนนโยบายไปร่วมกัน ซึ่ง “กรุงโซลสัญญาว่าจะทำงานร่วมกับเมืองต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างระบบนิเวศน์เมืองที่ยั่งยืนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนานโยบายด้านออกแบบที่มีคนผู้อยู่อาศัยเป็นศูนย์กลาง ทำให้พลเมืองสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีอิสระ” และในการนี้กรุงโซลได้ประกาศแผนการจัดรางวัล 'Human City Design Award' ที่มอบให้กับเมืองในเอเชียที่สามารถผสมผสานแนวคิดการออกแบบเพื่อสังคมเข้ากับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยจะเริ่มจัดในปี 2019 นี้เป็นปีแรกอีกด้วย

สถาปัตยกรรมเพื่อมวลชนที่ออกแบบโดยพลเมืองในญี่ปุ่น
โดย คุณ Hisashi Komatsu รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย Nagoya University มีความสนใจทางวิชาการ การออกแบบและจัดการสถาปัตยกรรมเพื่อมวลชล 

หากกล่าวถึงสถาปัตยกรรมเพื่อมวลชนของชาวญี่ปุ่น นั่นก็หมายถึง โรงเรียน ห้องสมุด และศูนย์กลางชุมชน เป็นต้น ซึ่งเดิมทีสถาปัตยกรรมอาคารเหล่านี้ได้รับการออกแบบโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในช่วงเศรษฐกิจเติบโตทศวรรษที่ 1950 แต่ภายใต้บริบทเศรษฐกิจมั่นคงในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ สถาปัตยกรรมเพื่อมวลชนของชาวญี่ปุ่นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการออกแบบโดยร่วมมือกับพลเมืองท้องถิ่น ซึ่งภายใต้โครงการที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วทั้งในเมืองและรอบๆ เมือง Nagoya ความร่วมมือของมวลชนจากแต่ละภาคส่วนล้วนมีหน้าที่สำคัญในกระบวนการออกแบบมากจริงๆ  

ที่มา: เทศกาลออกแบบสิงคโปร์ 2562 (Singapore design week 2019) จัดโดย สภาการออกแบบสิงคโปร์ (DesignSingapore Council) ในระหว่างวันที่ 4-17 มี.ค. 62