image

Design & Creativity

เจาะเทรนด์การกิน-อยู่ของเพื่อนบ้านประชาคมอาเซียนปี 2030

Published Date : 17 มี.ค. 2563

Resource : Creative Thailand

1,735

เพื่อนชาวอาเซียนของไทย ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า มาเลเซีย กัมพูชา สปป. ลาว และสิงคโปร์ จะมีพฤติกรรมการกิน-ช้อป-Hop Around และ Go Green กันอย่างไร…ร่วมเจาะลึกเทรนด์ผู้บริโภคล่าสุดที่ตลาดธุรกิจระดับภูมิภาคไม่ควรพลาดเตรียมพร้อมรับมือ 

 

 

 

 

ที่มา : The Future Consumers of Southeast Asia - Southeast Asia: How Will Consumers Eat, Shop, Have Fun, Move and Go Green in 2030? โดย Erika Sirimanne, Head of Home and Garden, Euromonitor International

เรื่อง : กองบรรณาธิการ