รู้จัก TCDC

ขับเคลื่อนทุกภาคธุรกิจและประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ TCDC

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561

เทศกาลที่มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ในย่านสร้างสรรค์ (Creative Districts) ต่าง ๆ

คลังความรู้

825

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และกับดักรายได้ปานกลาง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากการติดกับดักรายได้ปานกลาง

2,370

เจาะเทรนด์โลก 2018 IN/TO the future

เจาะลึกกระแสของโลก รู้ทันกระแสและก้าวล้ำนำเทรนด์ก่อนใคร

330

ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับมอบสิทธิการใช้บริการให้กับสมาชิก TCDC

สมาชิก TCDC ใช้ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

1,762

แนะนำหนังสือที่เหมาะสำหรับนักสร้างสรรค์ธุรกิจยุคใหม่

คัดสรรวัตถุดิบทางความคิดที่จะช่วยผลักดันความคิดสร้างสรรค์สู่การทำธุรกิจยุคดิจิทัล

กิจกรรมและนิทรรศการ

ทั้งหมด
กิจกรรม
นิทรรศการ