“คิด ผลิต ขาย”

ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจสร้างสรรค์อย่างครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย

our service

Idea Generation

TCDC ช่วยให้คุณค้นหาไอเดีย เพื่อสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) และตอบโจทย์ความต้องการในด้านการออกแบบหรือการทำธุรกิจ ด้วยแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

our service

Business Startup

ต่อยอดธุรกิจด้วยเครื่องมือให้คำปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสร้างสรรค์ พร้อมทั้งข้อมูลจากฐานข้อมูลธุรกิจ ที่จะช่วยต่อยอดไอเดีย สร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง

our service

Business Transformation

TCDC ช่วยเปลี่ยนวิธีคิด ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การออกแบบบริการ (Service Design) และนวัตกรรมการออกแบบ (Design Innovation) เพื่อหาทางออกใหม่ให้กับธุรกิจ