วิสัยทัศน์
และพันธกิจ

ภารกิจทั้ง 4 ด้าน ในการเป็นหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

element-left element-left
ic vision

CREATIVEVISION

โครงการศึกษาวิจัยและการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาฐานข้อมูล นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

element-left
ic business

CREATIVEBUSINESS

โครงการและกิจกรรมเพื่อการสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และการสนับสนุนให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของภาคเอกชนและบริการของภาครัฐ บนฐานความรู้ “กระบวนการคิด เชิงออกแบบ” (Design Thinking) อันเป็นแนวคิดที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างเห็นพ้องว่า เป็นองค์ความรู้ที่ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีโอกาส ประสบความสำเร็จมากขึ้น เป็นแนวทางในการปรับองค์กรให้ทันสมัยและ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ รวมถึงเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด

element-left element-left
ic knowledge

CREATIVECENTER

แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ที่จัดเตรียม ทรัพยากรสารสนเทศสำหรับการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง การเพิ่มพูนความรู้ด้วยนิทรรศการการบรรยายและการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจากห้องเมคเกอร์ ตลอดจนการจัดพื้นที่ที่สร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก หลากหลายสาขา นอกจากนี้ยังขยายพื้นที่การให้บริการไปสู่พื้นที่ต่างๆ ใน รูปแบบสาขาที่เชียงใหม่และขอนแก่น หน่วยบริการ miniTCDC ที่ตั้งอยู่ใน สถาบันการศึกษา 13 แห่งทั่วประเทศ และ TCDC COMMONS พื้นที่ทำงาน ของชุมชนนักออกแบบในกรุงเทพฯ อีก 2 แห่ง

element-left element-left
ic media

CREATIVETHAILAND

สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย ที่ช่วยกระตุ้นจินตนาการสร้าง แรงบันดาลใจและส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้าง เพื่อการสร้างสังคม ที่ตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาในมิติต่างๆ