Creative Career 2019 ค้นหาทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์

Jul - Aug 19

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ


ระยะเวลาจัดกิจกรรม: กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 
สถานที่: พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
 
ท่ามกลางหุ่นยนต์ เครื่องจักรและดิจิทัลที่มีบทบาทในการผลิตและชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้หลายอาชีพต้องหมดความสำคัญลง แต่สำหรับ “นักสร้างสรรค์” แล้ว นอกจากจะไม่ถูกทดแทนง่ายๆ  แต่ยังถูกมองเป็นอาชีพที่โดดเด่นในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและและพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ  ในการจะก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพสร้างสรรค์นั้น แม้ว่าการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาจะช่วยปูพื้นฐานความรู้สร้างสรรค์ในแต่ละสาขาแล้ว  แต่การเลือกที่จะเป็นนักสร้างสรรค์ในสาขาและรูปแบบไหนนั้น ยังจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านทักษะและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของวงการสร้างสรรค์ของไทยและต่างประเทศ  
 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงได้จัดโครงการ Creative Career 2019 ค้นหาทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการก้าวสู่อาชีพนักสร้างสรรค์   โดยในปี 2562 นี้ นำเสนอภายใต้ธีมที่ชื่อว่า “Young เวิร์ค” เพื่อเปิดมุมมองเกี่ยวกับการเป็นนักสร้างสรรค์ในยุคใหม่ที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายที่ต้องเผชิญจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกอย่างเช่น เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตึงเครียด และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว   
 
ภายใต้โครงการนี้ นักศึกษาจำนวน 1,500 คนจากภาคตะวันออกในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จะได้เรียนรู้ และฟังคำแนะนำจากนักคิด ผู้ประกอบการสร้างสรรค์  และหน่วยงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่างๆ  รวมถึงยังมีโอกาสที่จะสมัครงานหรือร่วมงานกับผู้คนในวงการสร้างสรรค์ต่อไป 
 
โครงการ “Creative Career ค้นหาทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์”  เป็นกิจกรรมประจำปีเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจและมองเห็นโอกาส ในสายงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พร้อมเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างนักศึกษาและกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ ในการเลือกเส้นทางประกอบอาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีหลายรูปแบบตั้งแต่การเป็นนักสร้างสรรค์อิสระ พนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการจ้างงานสำหรับนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาในแต่ละปี 
 
รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 
1 CREATIVE TALK 
การบรรยายที่สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มอาชีพสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด 
2 CREATIVE WORKSHOP
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้  กระบวนการคิดและการทำงานที่จำเป็นต่อเส้นทางการทำงานสร้างสรรค์ เพื่อฝึกทักษะก่อนเข้าสู่การทำงาน
3 CREATIVE JOB CLINIC
การให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อไขข้อสงสัยหรือให้คำแนะนำอย่างตรงประเด็น  
 
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
ภาคเหนือ : 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : 3-4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (รอยืนยัน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) : 7-8 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่ Facebook.com/miniTCDC
#creativecareer2019 #youngเวิร์ค
 
ติดต่อ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก แขวงบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 02-105-7441 ต่อ 136, 187 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.)
อีเมล: creativeprogram@cea.or.th
 
เกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับการบรรจุให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของโมเดลการพัฒนาใหม่ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจกระแสใหม่ โดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยแบ่งออกเป็น 12 กลุ่ม ดังนี้
1. งานฝีมือและหัตถกรรม
2. ศิลปะการแสดง
3. ทัศนศิลป์
4. ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
5. การพิมพ์
6. การกระจายเสียง
7. ดนตรี
8. การออกแบบ
9. แฟชั่น
10. สถาปัตยกรรม
11. การโฆษณา
12. ซอฟต์แวร์