image

งานจัดแสดงวัสดุ Exploring Central Thai Material - สำรวจวัสดุไทยภาคกลาง

TCDC Bangkok

งานจัดแสดงวัสดุ “Exploring Central Thai Material - สำรวจวัสดุไทยภาคกลาง”

26 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2563 / 10.30 – 19.00 น. (ปิดวันจันทร์)

ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ (MDIC) ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชม 100 บาท/คน สมาชิก TCDC เข้าชมฟรี


ภาคกลาง เป็นภูมิภาคที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง “สังคมเมือง” กับ “ชนบท” และ “อุตสาหกรรม” กับ “เกษตรกรรม” นำมาซึ่งแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับงานวิจัยและนวัตกรรม สู่วัสดุที่เป็น “ของดีภาคกลาง” 

Exploring Central Thai Material - สำรวจวัสดุไทยภาคกลาง เป็นการรวบรวมวัสดุจากส่วนกลุ่มผู้ประกอบการในภาคกลาง และร้านค้าในย่านวัสดุกรุงเทพฯกว่า 50 ราย เพื่อนำเสนอวัสดุและบริการที่เป็นเสมือนเครื่องมือในการต่อยอดไอเดียและธุรกิจ ทั้งยังสร้างโอกาสในการเข้าถึงวัสดุท้องถิ่นของไทยให้เป็นที่รู้จัก ผ่านการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์ 

ร่วมสำรวจและเรียนรู้วัสดุในภาคกลางของไทยได้ด้วยคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอมือจากเส้นใยธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาไทยหรือด้วยเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม ผนวกกับนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าด้วยวัสดุท้องถิ่น เช่น บาติกน้ำเต้าหู้ ดินสอพอง หรือนวัตกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้งานวิจัยมาต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นและคุณค่า นอกจากนี้ยังมีวัสดุและบริการจาก 9 ย่านวัสดุกรุงเทพฯที่น่าสนใจอีกมากมายมาจัดแสดง ได้แก่ ย่านเอกชัย-บางบอน ย่านสวนหลวง-สามย่าน ย่านพรานนก เป็นต้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Material & Design Innovation Center (MDIC) TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30 – 19.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02 105 7400 ต่อ 254 อีเมล infomaterials@cea.or.th