image

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Visual Thinking for Design Process 

TCDC COMMONS IDEO Q Chula-Samyan

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Visual Thinking for Design Process 

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 

เวลา 13.00 - 17.00 น.

 

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา – สามย่าน โดยการสนับสนุนจาก อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)  
         ขอเชิญเพื่อการเรียนรู้กระบวนการออกแบบความคิด ที่จะช่วยสร้าง ‘วิธี’ คิดใหม่ ให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น เห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ มากขึ้นไปด้วย ศึกษาเครื่องมือนี้เป็นการคิดและสื่อสารโดยใช้ภาพมาช่วยในกระบวนการ“คิดเชิงออกแบบ” คือการพัฒนาวิธีการ/ทางออกใหม่ๆ ที่ได้ผล โดยมี “คน เป็นศูนย์กลาง แน่นอนว่าเมื่อเราใช้กระบวนการนี้ในชีวิตจริง เราจึงต้องการระดมสมองเพื่อแก้ปัญหา นำเสนอความคิด ถกเถียงหาจุดสำคัญของข้อมูล ช่วยกันประเมินทางเลือก ฯลฯ เราต้องการทั้งหมดนั้น ที่กลั่นออกมาจากความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และต้องเป็นความร่วมมือที่มีฐานอยู่บน “ความเข้าใจร่วมกันและการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การออกแบบทางออกใหม่ๆ ได้ด้วย และนี่คือจุดที่ Visual Thinking เข้ามาหนุนเสริมและเป็นทักษะรากฐาน ที่จะนำพากระบวนการพูดคุยเพื่อออกแบบไอเดียใหม่ๆ เป็นไปได้จริง ผ่านรูปแบบของ Visual Facilitation Tools/Framework ต่างๆ

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ
        นักออกแบบ นักเรียนนักศึกษา พนักงานบริษัทหรือบุคคลที่มีความสนใจการออกแบบ ต้องการนำกระบวนการด้าน Visual Thinking และ Design Thinking ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ไม่จำเป็นต้องวาดรูปเก่ง เพียงแค่เขียนลายเส้นง่ายๆ  เพื่อสื่อสารความคิดออกมาเป็นภาพได้

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
        วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
         เวลา 13.00 - 17.00 น.

จำนวนผู้เข้าร่วม

         เปิดรับผู้เข้าร่วม 20 คน โดยการคัดเลือก ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้กิจกรรมเป็นประโยชน์และเสริมสร้างทักษะด้าน Design Thinking โดยผู้เข้าร่วมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  1. เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ทำงานด้านสายงานออกแบบ ทุกสาขา
  2. มีความสนใจด้าน Visual Thinking และ Design Thinking ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

        โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม 20 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 

วิทยากร
         ทีม BlackBox ผู้ก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (BlackBox) นักคิดรุ่นใหม่ผู้คร่ำหวอดเรื่อง Visual Facilitation

เนื้อหากิจกรรม

          การคิดเชิงออกแบบ Design Thinking แต่ว่าด้วย การคิดและพัฒนาวิธีการ/ทางออกใหม่ๆ ที่ได้ผล โดยมี “คน”เป็นศูนย์กลาง“การคิดเชิงออกแบบ” มีหลายสำนักที่หยิบจับมาใช้และปรับประยุกต์ไปตามบริบทที่แตกต่างกันทว่าทั้งหมดล้วนยืนอยู่บน 3 ฐานความเชื่อสำคัญ

          1.ออกแบบจากฐานความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Human/User - Centered) ในทุกขณะ

          2.การออกแบบที่ดี คุยให้น้อย ลงมือให้มาก / Talk Less, DO MORE (แล้วจะคุยตรงทางมากขึ้น)

          3.การคิดเชิงออกแบบ ไม่เป็นขั้นตอนตายตัว สามารถกระโดดสลับไปมาได้ตามความเหมาะสม และควรทำซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้ง (Iterative Process)

ในการอบรมครั้งนี้ คณะทำงานเลือกขั้นตอนการคิดเชิงออกแบบ 5 ขั้นของ D.school, Stanford University Institute of Design มาปรับใช้ โดยมีกระบวนการ 5 ขั้นตอนโดยสังเขป ได้แก่

EMPHATHIZE             สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ค้นหาความเข้าใจใหม่ๆ

DEFINE                     ตั้งธง “โจทย์การออกแบบ”

IDEATE                      แตกหน่อ-ต่อยอดไอเดียเพื่อตอบโจทย์

PROTOTYPING           ปั้นไอเดียออกมาเป็น “ร่างต้นแบบ”

TEST&FEEDBACK       ให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้นำมาพัฒนาต่อ

          และเมื่อ “การคิดเชิงออกแบบ” คือการพัฒนาวิธีการ/ทางออกใหม่ๆ ที่ได้ผล โดยมี “คน เป็นศูนย์กลาง แน่นอนว่าเมื่อเราใช้กระบวนการนี้ในชีวิตจริง เราจึงต้องการระดมสมองเพื่อแก้ปัญหา นำเสนอความคิด ถกเถียงหาจุดสำคัญของข้อมูล ช่วยกันประเมินทางเลือก ฯลฯ เราต้องการทั้งหมดนั้น ที่กลั่นออกมาจากความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และต้องเป็นความร่วมมือที่มีฐานอยู่บน “ความเข้าใจร่วมกันและการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การออกแบบทางออกใหม่ๆ ได้ด้วย และนี่คือจุดที่ Visual Thinking เข้ามาหนุนเสริมและเป็นทักษะรากฐาน ที่จะนำพากระบวนการพูดคุยเพื่อออกแบบไอเดียใหม่ๆ เป็นไปได้จริง ผ่านรูปแบบของ Visual Facilitation Tools/Framework ต่างๆ

          ทักษะด้าน Visual Thinking แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การวาด แต่คือการรับฟัง รวบรวมข้อมูล— ทำความเข้าใจ — และวาด (ถ่ายทอด) ออกมา ทำให้ทั้งทีมได้เห็นว่า ความคิดและไอเดียของเราแต่ละคน ถูกบันทึกไว้แล้ว เราแต่ละคนจะเปิดการรับฟังไอเดียของคนอื่นๆ มากขึ้น ความกังวลถูกกำจัดออกไป และเราก็จะร่วมคิดร่วมลงมือกับกระบวนการออกแบบมากขึ้น

https://www.facebook.com/blackboxcity/  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา – สามย่าน โทร 021085886

เวลา 10.30 – 21.00 น. ปิดวันจันทร์