image

Technology & Innovation

แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

Published Date : 1 Jan 2019

Resource : Creative Thailand

18,721

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) อาจเป็นภาพวาดของชาวเมืองหลายคนทั่วโลก ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะเน้นการวางผังเมืองและระบบคมนาคมให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแทนการขยายเมือง โดยใช้ประโยชน์จากที่ดินแบบผสมผสาน สร้างความเป็นสถานที่ (Sense of Place) และภาพจำให้แก่ย่านควบคู่ไปกับธรรมชาติ
ซองโด (Songdo) เมืองศูนย์กลางการค้าเสรีที่เกิดจากการถมทะเล คือต้นแบบของเมืองที่มีการเชื่อมต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการประหยัดพลังงานในอาคาร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความปลอดภัย และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซองโดตั้งอยู่ห่างจากกรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ไปราว 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,500 เอเคอร์ ทำเลของเมืองอยู่ในเขตธุรกิจสากล (International Business District: IBD) อันเป็นศูนย์กลางการค้าเสรีและธุรกิจระหว่างประเทศ พื้นที่มีลักษณะเป็นเกาะ เนื่องจากการถมทะเล โดดเด่นด้วยการสร้างเมืองใหม่ที่มีความทันสมัยด้วยความร่วมมือของบริษัทด้านเทคโนโลยีสื่อสารชื่อดังอย่าง CISCO ที่ทำหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายของเมือง เพื่อทำให้ซองโดเป็นเมืองต้นแบบของการเชื่อมต่อ (connected community) ที่ข้อมูลทุกอย่างได้รับการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายเดียวกันบนอินเทอร์เน็ต เช่น ระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การจราจร ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการเชื่อมต่อพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อการเข้าถึงด้านการขนส่ง การออกแบบการใช้พลังงานและโครงการในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งพื้นที่โล่งและที่อยู่อาศัยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเมืองให้มีมากเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด เช่นที่ Central Park สวนสาธารณะหลักของซองโด ซึ่งมีต้นแบบมาจากสวนสาธารณะชื่อเดียวกันในนครนิวยอร์ก Central Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เปป็นเสมือนปอดใจกลางเมือง มีเนื้อที่ราว 101 เอเคอร์ หรือประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดของซองโด
สำหรับในประเทศไทย มีการนำแนวคิด Smart City นี้มาใช้ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ด้านการดูแลและพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการคือการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชน การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานของเมือง โครงการนำร่องก็เช่น ภูเก็ต สมาร์ทซิตี้ ซึ่งร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตที่เข้าร่วมโครงการในฐานะ Strategic Partner โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านสมาร์ท อีโคโนมี พัฒนาระบบซีซีทีวีเพื่อตอบโจทย์ด้านสมาร์ท ลิฟวิ่ง และผสมผสานเทคโนโลยีคอมมูนิตี้ IoT ด้านสมาร์ทเซ็นเซอร์ เพื่อตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่และป้องกันภัยพิบัติ โครงการนี้ดำเนินการใน 2 พื้นที่ ได้แก่ เขตเทศบาลเมืองป่าตอง และเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 28.4 ตารางกิโลเมตร จากพื้นที่ทั้งหมด 540 ตารางกิโลเมตร โดยตั้งเป้าหมายให้ภูเก็ตเป็น Smart City ในปี 2020 พร้อมภาพลักษณ์ Smile Smart and Sustainable Phuket

ภาพประกอบจาก : flickr.com/hwanhyeokkim

ที่มา:  
บทความ “ซิป้า ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล หรือโครงการ Phuket Smart City” จาก techtalkthai.com
บทความ “Cities of the Future: Songdo, South Korea” จาก newsroom.cisco.com
บทความ “Global Center of Excellence, Cisco Innovation Center Songdo, Beyond Open Innovation, Co-Innovate with Us!” จาก cisco.com
บทความ “Songdo, South Korea Has an Eco-Friendly Design” จาก americarichest.com
เรื่อง: ปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข