image

Design & Creativity

ถอดรหัสภาษามนุษย์ (ให้คอมพิวเตอร์)

Published Date : 2 Aug 2019

Resource : Creative Thailand

5,936

การใช้ภาษาของมนุษย์มีความซับซ้อน นอกเหนือจากจะสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนแล้ว ภาษายังเป็นผลผลิตทางสังคมและวัฒนธรรม มีการปรับเปลี่ยนไปตามเวลา สถานที่ สถานการณ์ และกลุ่มผู้รับสาร ในปัจจุบันและอนาคต ภาษามนุษย์เป็นกลไกสำคัญในการกำกับการทำงานของเครื่อง การสอนเครื่องให้เข้าใช้ภาษามนุษย์ไม่เพียงแต่สอนให้รู้จักโครงสร้างหรือไวยากรณ์ของภาษาเท่านั้น แต่เป้าหมายสำคัญคือการสอนให้เครื่องเข้าใจความหมายของภาษาในมิติต่าง ๆ และสามารถสื่อสารโต้ตอบกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการทำให้เครื่องสามารถถอดรหัสและเข้าใจภาษามนุษย์ประกอบไปด้วยทั้งการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) การทำความเข้าใจภาษาธรรมชาติ (Natural Language Understanding) และการสร้างภาษาธรรมชาติ (Natural Language Generation) เนื่องจากการสอนเครื่องคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน เทคนิคเหล่านี้เป็นตัวอย่างขั้นตอนในการถอดรหัสเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ในปัจจุบัน

เรื่อง : ผศ. ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์