00

About TCDC

Inspiring creative thinking in Thai society

Ongoing Project

YOUNG DESIGNER CLUB

"ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์" โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นเยาว์

โครงการ ”นวัตกรรม Active Play”

สร้างกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก แหล่งบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพของบุคคล และพื้นที่สร้างสรรค์สาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนย่านสร้างสรรค์

“Redefining the District"

The project “Redefining the District” enhancing the potential of Charoenkrung for development of the creative district.

Creative Knowledge

29

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี: เราจะสร้าง ‘คน’ ให้เป็น ‘หุ่นยนต์’ ที่แพ้หุ่นยนต์กันไปทำไม

สำรวจความคิดของรศ.นพ.สุริยเดว ที่จะวิเคราะห์ระบบสังคมและครอบครัวเพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและจิตสำนึกที่จะสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคม

46

GLOBAL CLASSROOM

เมื่อการศึกษาที่มุ่งเน้นการท่องจำเพื่อเตรียมสอบจะต้องเผชิญกับคู่แข่งสำคัญอย่างปัญญาประดิษฐ์ จะสามารถรับมือกับเรื่องไม่คาดฝันที่ต้องเผชิญในอนาคตได้ดีอยู่หรือไม่

83

insThink Learning โรงเรียนสอนวิชาชีวิตของเด็กยุคใหม่

insThink Learning โรงเรียนที่มาพร้อมหลักสูตรพัฒนาทักษะเด็กในด้านการใช้ชีวิตและสร้างพื้นฐานของการอยู่ร่วมกับคนในสังคม

Events & Exhibitions

All
Events
Exhibitions